Planen skal vise mål og strategier for å sikre gode helse-, omsorg- og velferdstjenester for innbyggerne i Harstad kommune. Planen skal også sikre at målene i kommuneplanens samfunnsdel, samt nasjonale føringer og politiske forventninger følges opp.  

Forslag til planprogram er behandlet i kommunestyret 31. mars 2022 og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet beskriver formålet, tema som skal vurderes og hvordan planprosessen gjennomføres.

Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg og velferdsområdet legges ut på høring og kommunen ønsker innspill på temaer som bør inngå i planarbeidet.

Frist for innsending av innspill til planprogrammet er 15. mai 2022.

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@harstad.kommune.no og merkes med arkivsaksnummer 2022/689.

Vedlegg: Forslag til planprogram - Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030.pdf