Les planen her.

I likhet med resten av landet har Harstad fått en mer mangfoldig og sammensatt befolkning. Om lag 10 % av innbyggerne i kommunen er innvandrere som er født i utlandet eller av utenlandsfødte foreldre. Selv om Harstad prosentvis har færre innvandrere enn landet for øvrig, utgjør de en ikke ubetydelig andel av befolkninga.

Men gruppa er sammensatt. Noen er innvandrere med fluktbakgrunn, andre er arbeidsinnvandrere og noen er familieinnvandrere som er gift med norske statsborgere. Selv om unge menn har vært i flertall, er det innvandrere av begge kjønn, i alle aldre og med ulike rettigheter ut fra innvandringsårsak. Denne planen skal favne vidt og omhandle alle, selv om bosatte flyktninger naturlig nok får mest plass fordi kommunen har et særskilt ansvar for disse.

Debatten om innvandring og integrering er ofte polarisert og følelsesladet.  Det har derfor vært viktig å etablere et kunnskapsgrunnlag for diskusjonen. Når debatten baseres på felles kunnskap, er det kanskje lettere å forstå den andres synspunkt.

Felles plattform

Dette er den første tverrsektorielle planen for integrering og inkludering i Harstad kommune. Formålet med planen er at den skal definere en felles plattform for integreringsarbeidet og definere retning og innsatsområder i arbeidet med å inkludere flyktninger og andre innvandrere i kommunen.

Planen omhandler mange aspekter av folks liv. En bred sammensetting av prosjektgruppen har vært avgjørende for innholdet. Arbeidet har vært organisert ut fra innsatsområder som helse, oppvekst, kvalifisering, bosetting og arbeid. 

Bredt 

For å ivareta brukerstemmen, ble innvandrere med i ulike arbeidsgrupper. Det er avholdt et godt besøkt dialogmøte der innvandrere ble invitert til å komme med tanker og innspill om forhold som gjelder kvalifisering og arbeid, om frivillighet og om det å leve og bo i Harstad. Det har vært holdt et møte der ledere og medarbeidere fra ulike sektorer ble bedt om innspill til organisering av integreringsarbeidet.

Nå inviteres Harstads innbyggere å komme med innspill og merknader til planen. Fristen settes til utgangen av 5.2.20 og sendes til:postmottak@harstad.kommune.no  og merkes integrering.

Innspill

Plan skal behandles i utvalg for helse og omsorg oppvekst og kultur 19.2.20, i utvalg for oppvekst og kultur 19.3.20 og i kommunestyremøte 26.3.20.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Eli Sollied  eli.sollied2@harstad.kommune.no tlf 97172015

Prosjektansvarlig er kommunalsjef for helse og omsorg Rita Johnsen  rita.johnsen@harstad.kommune.no

Les planen her.