Kommunedelplanen følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok 24. mai 2023 å legge forslag til kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023 – 2030, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med planen er å etablere trygghet for at helse, omsorg og velferd ivaretas på beste måte for innbyggerne i kommunen. Kommunedelplanen skal ivareta målene i kommuneplanens samfunnsdel og følge opp nasjonale føringer og oppgaver for virksomhetsområdet. Plandokumentet beskriver utfordringer i et langsiktig perspektiv og fremmer muligheter og veivalg for å besvare disse. 

Innspill til kommunedelplanen

Merknader sendes skriftlig til postmottak@harstad.kommune.no eller til postadresse 

Harstad kommune, c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad.

Innspill merkes med saksnummer 23/7812.

Frist for uttalelse er 16. juli 2023. 

Dokumenter

Vedlegg til planen

  • Behovsdata for helse- og omsorgsområdet 
  • Kunnskapsgrunnlag med status og utfordringer
  • Oversikt helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • Kunnskap litteraturoversikt