Formannskapet i Harstad har i møte 3.7.12 behandlet sak om eventuelle endringer i organiseringen av kulturtilbud for barn og unge. Det ble vedtatt å sende saken ut på åpen høring.

Rådmannen oppfordrer derfor alle klubber, lag, foreninger og kulturinstitusjoner som kan bli berørt eller har interesse av dette om å sette seg inn i saken og si sin mening gjennom en høringsuttalelse.

Det samme gjelder alle innbyggere i Harstad kommune. Det vil være anledning for hvem som helst til å komme med synspunkter på denne saken.

Formannskapet satte høringsfristen til 15.9.12. Alle innspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no og merkes ”Organisering av kulturtilbud for barn og unge i Harstad kommune”.

Innspill kan også sendes til:
Postmottak, Harstad kommune
9479 Harstad

Mer utdypende informasjon finnes i vedlegget.

Vedlegg