Utvalg for plan og næring vedtok i sitt møte 14. januar 2020 å legge forslag til kommuneplan 2019-2031, samfunnsdelen, til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres nå etter plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommuneplanens samfunndel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet. Den inneholder visjoner, mål og strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Harstad i fremtiden. Den legger føringer for tiltak i temaplaner, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av arealplaner.

Planforslaget som nå ligger til høring er basert på

  • Nasjonale forventinger
  • Regionale rammer og betingelser
  • Lokale forutsetninger og utviklingstrekk
  • Medvirkning

Les innspillene vi fikk i medvirkningsprosessen, og som ligger til grunn for planarbeidet her på vår nettsider.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til postmottak@harstad.kommune.no innen fristen 9. mars 2020.

Planforslag til høring.pdf

 

Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt, epost: rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no, tlf.: 93644986