Utvalg for plan og næring vedtok i sitt møte 20. februar 2020 å legge forslag til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020 – 2030 til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres nå etter plan- og bygningsloven.

Den nye kommunedelplanen «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» skal gi oss strategier og tiltak på hvordan vi vi best mulig kan gi et tilbud på dette feltet til alle i Harstad i årene som kommer frem mot 2030. Planen vil danne grunnlag for prioriteringer i virksomhetsplan, knyttes opp mot samfunnsplanen, reguleringsplaner og ved rullering av handlingsplanen for anlegg.

Planforslaget som nå ligger til høring, sier noe om følgende:

Aktivitetsoversikt

Aktivitetsbehov

Eksisterende anlegg / friluftsområder

Anleggsbehov

I store trekk siden sist…

Forvaltningen, samarbeid

Gjør rede for sammenhengen med andre planer i kommunen

Prioritert anleggs- og handlingsplan

Økonomi (rammevilkår)

Det legges opp til et ti års perspektiv på plandokumentet. Eventuell revidering helt eller delvis vurderes i behandlingen av kommunal planstrategi. I forbindelse med saksbehandling av mottatt spillemiddelsøknader viser det seg nødvendig å gjennomføre rullering av handlingsplanen for anlegg hvert år som følge av endret framdrift på aktuelle tiltak og prosjekter. Kommunedelplanens handlingsplan og anleggsplan er lagt opp til et 4 års perspektiv (2020-2023). Det er også laget en egen utviklingsplan for Folkeparken.

Planforslaget redegjør også for kartlagte friluftsområder i Harstad. Det er ønskelig med tilbakemeldinger for områder der informasjon mangler eller ikke er korrekt. Se vedlegg 2 i plandokument.

Hvis du har innspill til planforslaget, kan du sende det til postmottak@harstad.kommune.no innen fristen 8. april 2020.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Eli-Jeanette Olsen, tlf.: 907 33 409 / e-post: Eli-jeanette.olsen@harstad.kommune.no

Les forslag til planen her