Harstad kommunes plan for miljø, klima og energi 2018 – 2021 skal nå rulleres, og kommunen skal i 2023 utarbeide ny kommunedelplan for miljø og klima. Planarbeidet skal følge plan- og bygningslovens prosesskrav.

Den nye planen skal ivareta mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel og oppfylle statlige krav og føringer til klimaplanlegging i kommunene. Planen skal vise status for klima, miljø og natur i Harstad, samt kommunen sine mål, strategier og tiltak. Planen skal omfatte kommunens rolle som myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, og rollene som tjenesteyter, innkjøper og eiendomsforvalter.

Det er utarbeidet et planprogram. Dette beskriver blant annetformålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Les forslag til planprogram her. 

Har du innspill til planprogrammet?

Merknader må sendes inn skriftlig til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad.

Innspill merkes med saksnummer 23/4791. Frist for uttalelse: 18. april 2023.