Forslag til forskrift om kretsgrenser i Harstad kommune sendes med dette ut på høring.

Utdanningsdirektoratet har presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg og FAU få uttale seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som arbeider ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken inviteres til å uttale seg.

Skolekretsgrenser angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret. Kretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer. Dette igjen vil medvirke til å skape  trygghet og gode nettverk for både elever og lærere.

 

Innspill til forslaget sendes til postmottak@harstad.kommune.no

Høringsfrist:  25. april 2021

Høringen finner du her.