Korttidslån

Hjelpemiddeltjenesten har et kommunalt lager for enkle hjelpemidler for korttidsutlån. Formålet med korttidslån er å sikre at alle kommunens innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode eller i en overgangsfase, kan låne disse. Hjelpemidlene kan lånes inntil 3 måneder. Dersom du har behov for forlengelse kan du ta kontakt for avtale om det.
 
Eksempler på hjelpemidler til korttidslån:
- Dusjkrakk
- Toalettforhøyer
- Rollator
- Transportrullestol
- Preikestol
- Med mer

Varig utlån

Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte, kan få støtte til hjelpemidler og lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral

 

Hvordan søke Hjelpemidler?

Søknadskjema

Brukerpassordningen

Forutsetninger for bruk av ordningen er at du aktivt kan styre deler av hjelpemiddelprosessen selv, bruker Ditt NAV og er motivert for å sette deg inn i rammeavtaler og har god innsikt i egne behov. dersom du fyller disse kriteriene henvises du til å sende en melding med rema "Hjelpemidler" på Ditt NAV, og etterspørrer informasjon om brukerpass.

 

Om du trenger bistand se under Hjelpemiddelformidling.

Hjelpemiddelformidling

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enkle hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten, synskontakt og hørselskontakt bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Dette gjelder hjelpemidler for syn, hørsel, kognisjon, bevegele og dagliglivets gjøremål. 

Fysioterapitjenesten kan formidle og bistå med hjelpemidler til forflytning og utvikling av bevegelsesevne. 

NAV Hjelpemiddelsentral behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker. 

 

Formidlere som har vurderingskompetanse på kompleks hjelpemiddeelformidling og mengetrening kan benytte seg av bestillingsordningen.

Her finner du kunnskapsbanken som har informasjon om hjelpemidler.

 

Kartlegging og vurdering av behov

Årsaken til behovet må alltid utredes først. 

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det er brukeren som søker på hjelpemidler. Som formidler er det vår oppgave å gi en faglig vurdering og begrunnelse av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

 

Valg av hjelpemiddel

I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. er det behov for andre alternativ, må det begrunnes særskilt i søknader. 

Formidler av sykesenger og personløftere må ha gjennomført e-læring

 

Leveringstid

Lagerførte hjelpemidler leveres fra 2-5 uker. Hjelpemidler som må spesialtilpasses tar lenger tid. 

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved terminalpleie og sårproblematikk og leveres innen 24 timer. 

Prioriterte saker: Hjelpemiddelsentralen definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan/kunne være planlagt fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og helsehus.

Utlevering av hjelpemidler

Når du har fått tildelt et hjelpemiddel, kan du hente dette selv på Hjelpemiddeltjenesten i Klubbholmen 9. Du vil få beskjed om når du kan hente hjelpemiddelet. Hvis du ikke kan hente det selv, vil Hjelpemiddeltjenesten levere hjelpemiddelet hjem til deg og bistå med montering og tilpassing. Det vil bli gjort en avtale med deg om tidspunkt for utlevering.
 

Innlevering av hjelpemidler

Hvis du ikke har behov for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Det er Hjelpemiddeltjenesten som henter eller tar imot hjelpemidler som du ikke har behov for lenger. Kom innom oss i Klubbholmen 9 eller ring Hjelpemiddeltjenesten på tlf 770 27 180 for å avtale om innlevering

Reparasjon/service

Har du hjelpemidler som trenger reparasjon kan du kontakte Hjelpemiddeltjenesten på tlf 77 02 71 80 eller epost hjelpemiddellageret@harstad.kommune.no 

Er det akutt og du trenger reparasjon utenom åpningstid (gjelder hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral som kan sette deg i en nødsituasjon dersom hjelpemiddelet ikke fungerer), kan du ta kontakt på tlf. 407 02 819 eller 917 81 122. Mer informasjon på nav.no 

Trygghetsalarm

Hvis du trenger en alarm for å kunne tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
Du leier alarmen av kommunen. Du må betale for å ha trygghetsalarm.
Se oversikt over priser her: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01778.pdf

Hjelpemiddeltjenesten har ansvar for montering og drift av trygghetsalarmapparatet som plasseres hjemme hos deg. Utløst alarm besvares av kommunens legevaktsentral. Det er ansatte i hjemmetjenesten som rykker ut på alarmer etter beskjed fra legevaktsentralen.
 
Du søker om trygghetsalarm ved å fylle ut følgende søknadsskjema: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf
 
Søknad sendes til: 
Harstad kommune v/Koordinerende enhet
Postmottak
9479 Harstad

Behandlingshjelpemidler

UNN Harstad har ansvaret for medisinske behandlingshjelpemidler.
Mer informasjon om behandlingshjelpmidler finner du her:
https://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-harstad-og-narvik

Syn

Ved nedsatt syn kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få synshjelpemidler må du ha hatt en utredning hos øyelege eller annen spesialist som eks optiker. Det er fastlege som henviser til øyelege ved behov.
 
I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med synskontakt.  Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.
 
Synskontakten kan hjelpe med:
- vurdering av behov
- øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
- råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
- henvise til rett fagperson
- tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som ergoterapeut, optiker, øyelege, voksenopplæring og andre
- utprøving av enkelte synshjelpemiddel
- hjelp med søknadsprosessen
- opplæring i bruk av hjelpemiddel
- følge opp ved hjemmebesøk
- samarbeid med brukerorganisasjoner
 
Synskontakt i Harstad kommune er Ragnar Olsen og kan kontaktes på tlf. 90 10 26 27 eller epost: ragnar.olsen@harstad.kommune.no

Hørsel

Ved nedsatt hørsel kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få høreapparat må du ha hatt en utredning hos øre nese hals spesialist. Mer info ser du her:
 
Andre enklere hørselstekniske hjelpemidler er ikke avhengig av utredning hos spesialist, men kan søkes direkte hos NAV hjelpemiddelsentralen Troms.
 I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med hørselskontakt.
 Hørselskontakten kan hjelpe med:
- Vurdering av behov
- øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
- råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
- henvise til rett fagperson
- tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som hjemmetjenesten, ergoterapeut, høresentralen og andre.
- utprøving av enkelte hørselshjelpemidler
- hjelp med søknadsprosessen
- opplæring i bruk av hjelpemiddel
- følge opp ved hjemmebesøk
- samarbeid med brukerorganisasjoner
 
Hørselskontakt for voksne i Harstad kommune er Raila Kallio og kan kontaktes på Tlf...97599391..eller epost: raila.kallio@harstad.kommune.no

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukerens trygghet, sikkerhet og mobilitet.  

Målet er at brukere skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Velferdsteknologien bidrar til selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

 

Mer informasjon finner du her.