Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune


Forskriften er fastsatt av formannskapet i Harstad kommune med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Harstad kommune.

§ 3. Arrangement og private sammenkomster
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer som definert i covid-19-forskriften § 13. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Dette gjelder med følgende unntak:
a) Inntil 10 personer på arrangement som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene c til f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b) 50 personer i begravelser og bisettelser

For private sammenkomster som ikke regnes som et arrangement gjelder de nasjonale anbefalinger og retningslinjer, herunder anbefaling om maksimalt 5 personer på besøk i privatbolig eller fritidsbolig utover egne husstandsmedlemmer. Flere enn 5 personer kan møtes dersom de er fra samme barnehage- eller barneskolekohort.

§ 4. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

  1. Treningssentre, idrettsanlegg, og lignende steder. Dette gjelder ikke for idrettslag som følger toppidrettsprotokollen.
  2. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
  3. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  4. Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

§ 5. Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

§ 6. Plikt til bruk av munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst én meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 7. Skjenkestopp1
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 8. Serveringssteder
Serveringssteder, som f.eks. kafeer og restauranter, kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften § 14 a. Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

§ 9. Rødt tiltaksnivå i videregående skoler
Rødt tiltaksnivå skal innføres i videregående skoler i kommunen.

§ 10. Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.
 
§ 11. Ansvar
Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars 2021 kl. 1400 og gjelder til fredag 26. mars 2021 kl. 1400.


Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Her kan du lese saksdokumentene