Vil du ha en oversikt der du ser alle utvalgene og månedene i ett skjermbilde, velg "Vis kalender" så får du oversikten med lenker til sakspapirer til hvert møte. Dette gjelder også bak i tid. 

Møtekalender 2018 detalj
Trykk på vis kalender for å få en bedre oversikt over de politiske møtene. 

Her finner du kalenderen.