Fastsatt av formannskapet i Harstad den 6. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 1. Treningssentre, idrettsanlegg og lignende steder. Dette gjelder ikke for lag som følger toppidrettsprotokollen.
 2. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 3. Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 4. Svømmehaller og øvrige offentlige basseng.

§ 2. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 3. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst èn meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 4. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Harstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Serverings- og skjenkesteder skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 5. Ansvar

Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 18. januar 2021.

Harstad, 6. januar 2021
Kari-Anne Opsal ordfører


Forlengelse
14. januar vedtok formannskapet følgende:
Gjeldende forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune videreføres til og med søndag 24.01. 2021


Her er forskriften (i pdf-form) som ble vedtatt av formannskapet 6. januar. 
Her er forslaget til vedtak i formannskapet om forlengelse som ble vedtatt enstemmig 14. januar.  
Her er tiltaks- og risikoanalysen skrevet i uke 2 fra kommuneoverlegen og smittevernlegen i Harstad kommune. 

Andre tiltak

I tillegg er det gjort en rekke andre bestemmelser, som også gjelder til og med 24. januar:


►Fra 12. november til utpå nyåret:
Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.
Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
Vi anbefaler at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.
PS! Dersom man har symptomer når man tester seg, skal man selvfølgelig være i karantene inntil prøvesvar foreligger. Bestill time for test her  

►Besøksrestriksjoner ved sykehjem og helsehus:
For å sikre at vi ikke får smitte inn på våre sykehjem, institusjoner og i hjemmetjenesten har vi innført følgende tiltak fra torsdag 17. desember.

 • Fra 6. januar: Sykehjemmene går over til tiltaksnivå 3 (av 3). For pårørende og beboere betyr det i all hovedsak strengere besøkskontroll. 
 • I institusjoner og i hjemmetjenesten vil vi benytte beskyttelsesutstyr i ti dager etter utskrivelse fra UNN.
 • Som et ledd i smittesporingen  anbefales pasienter som er skrevet ut fra UNN etter 1. desember – og er i kommunale institusjoner eller får hjemmetjeneste – at de tester seg for covid-19. UNN Harstad vil på sin side teste alle pasienter som skrives ut fra UNN Harstad til kommunale helseinstitusjoner, hjemmetjeneste og omsorgsboliger før utskrivelse. Det tilstrebes å ha et testsvar før utskrivelse. Dette gjelder til mandag formiddag.
 • Vi har i tillegg utformet et eget informasjonsskriv til alle pårørende som planlegger å ta med sykehjemsbeboer til sosiale sammenkomster utenfor sykehjemmet i perioden fremover.

►For kommunale anlegg,  ansatte i Harstad kommune og folkevalgte gjelder følgende fra 6 januar frem til og med søndag 24. januar:

 • Kommunale innendørs idrettsanlegg stenges for alle, unntatt lag som følger toppidrettsprotokollen.
 • Kommunens ungdomsskoler går over til rødt nivå. Den enkelte skole vil gi nærmere informasjon om hva dette innebærer.
 • Barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".  
 • Alle kommunalt ansatte som har mulighet til det kan benytte hjemmekontor, dog tilpasset hensynet at til betjening av innbyggere og intern drift ivaretas. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder.
 • Tjenestereiser utgår. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av kommunedirektør eller kommunalsjefer.
 • Ikke flere enn 10 deltakere på møter i kommunal regi, og færre hvis størrelsen på møterommet tilsier det.
 • Alle møter i folkevalgt organer vil bli gjennomført som digitale møter.
 • Kantina på rådhuset stenges.
 • Harstad fritidssenter og Ungdommens hus stenges.
 • Kulturskolen gjennomfører digitale en-til-en-timer. Gruppetimer avlyses.

Støttekontakter har stort sett kontakt med sine brukere pr telefon, noen får etter individuell vurdering fortsatt tjenesten på ordinært vis innenfor gjeldende smittevernregler. Noe praktisk bistand kan blir utsatt eller endret, de det gjelder vil få informasjon om dette. Nødvendig helsehjelp prioriteres.