Med sin innsats støtter norsk personell fra utenriks-, justis- og forsvarsektoren opp under Norges utenrikspolitiske mål, gjennom å fremme norske interesser, underbygge en internasjonal rettsorden basert på folkeretten, og arbeide for sikkerhet, demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. Dette omfatter mer enn 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FNoperasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

I Harstad kommune er det et betydelig antall veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Lokalforeningen har 142 betalende medlemmer, men i følge rapporter fra Forsvaret, er antall veteraner bosatt i Harstad ca. tre ganger så høyt. Innsatsen kan ha en høy pris. Mange har vært vitne til menneskelige lidelser eller humanitære katastrofer. De har stått i harde kamper, transportert syke og sårede og gitt livsviktig helsehjelp. De har utsatt seg selv for tunge belastninger og stått i fare for å miste sitt eget liv. Slike opplevelser kan føre til at den enkelte møter utfordringer i etterkant av tjenesten.

Hvorvidt den enkelte og dennes pårørende har behov for støtte og oppfølging varierer, blant annet som følge av tjenestens art, antall oppdrag og hva slags påkjenninger den enkelte har vært utsatt for. Det gjelder et mindretall. Men for den gruppen som trenger det, har samfunnet et felles ansvar for å ivareta og å gi støtte. Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv.

Harstad kommune ønsker å vise anerkjennelse av innsatsen som veteranene har gjort gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner.

Forslaget til handlingsplan er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

  • Ulf Bergstrøm NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner)
  • Gunhild Aronsen NVIO
  • Espen Ludviksen Kommunestyrerepresentant - også medlem i styret i NVIO
  • Ingeborg Skjervum Avd.leder Forebyggende tjenester for eldre
  • Frode Risdal Kommuneoverlege/Enhetsleder Enhet for helse og mestring
  • Inger-Lise Bårdslett Spesialkonsulent

Planen er gjennomgått og justert i samråd med Harald Furu, kommandørkaptein/sjef ved Ramsund Orlogsstasjon.

Du kan lese planen her: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02738.pdf