En tverrfaglig sammensatt faggruppe i Statens vegvesen har utredet, og drøftet mulige løsninger for sykkel og kollektiv i sentrum av Harstad.

Hensikt

Hensikten med utredningen er å gi prosjekt Harstadpakkens styringsgruppe beslutningsgrunnlag for å vedta hvilken sykkelløsninger som skal legges til grunn for videre regulerings- og byggeplanlegging. Rammeverket prosjekt Harstadpakken arbeider innenfor er beskrevet.

Tre konsept for sykkel gjennom sentrum er presentert og drøftet. Dette omfatter: blandet trafikk, sykkelfelt og sykkelveg med fortau.

Konklusjon

Faggruppa konkluderer med at en optimal løsning sett fra syklistens ståsted vil være en sykling separert fra kjøretrafikk langs rv. 83, benevnt «sykkelveg med fortau». Denne løsningen vil kunne fungere godt i alle årstider, og gi god opplevd trygghet for mindre trenede syklister. Løsningen fordrer at enkelte kollektivholdeplasser blir løst med kantstopp. Sikring av næringsdrivendes interesser mht. varelevering og parkering må utredes nærmere i denne løsningen.

Forskjellige løsninger

Faggruppa har vurdert at en løsning hvor deler av sykkeltraseen følger lavtrafikkerte, kommunale gater i blandet trafikk vil kunne bli en brukbar løsning. Vegnormalen åpner for at blandet trafikk kan nyttes der gaterommet ikke har tilstrekkelig bredde for å etablere løsning for sykkel-, gange og kjøring med bredder i samsvar med gjeldende håndbøker.

Blandet trafikk er dermed en akseptabel og rimelig, sykkelløsning i Strandgata. Mindre trenede syklister vil trolig velge å sykle på fortau i stedet for i blandet trafikk, da sykling atskilt fra kjøretrafikk blir opplevd som tryggere. For strekningen M. Jørgensens veg – 6.div gate og Harstad skole – Sama foreslås sykkelveg med fortau.

Balanse

Prosjektgruppa bestående av representanter fra de tre prosjekteierne: Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Harstad kommune anbefaler at alternativ med blandet trafikk blir lagt til grunn for videre planlegging av sykkelløsninger i sentrum. Løsningen ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklister, samtidig som den balanserer økonomiske hensyn og brukbarhet for flere brukergrupper.

Utredningen har vært behandlet av prosjektgruppa og i prosjektets styringsgruppe. Prosjektets styringsgruppe har besluttet at konseptet med blandet trafikk, hvor traséen delvis følger kommunale gater, og sykling tillates på de gående premisser i gågater, skal legges til grunn for videre planlegging av sykkel- og kollektivløsninger i sentrum. 

Les hele rapporten via lenken under.