Harstad kommune er sammen med Hålogaland kraft en del av et stort EU-prosjekt som ser på avkarbonisering av energimiksen på øyer. Prosjektet, som heter GIFT, er i 100 millioner-klassen med 17 aktører i flere land, og en del av EUs Horizon 2020-program, som er EU sitt store forsknings- og innovasjonsprogram. Det regnes som det største programmet i sitt slag i verden.

Fornybar energi på øyer

Målet med GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy) er å utvikle innovative, miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. I skarp konkurranse med 21 andre søkere, fikk konsortiet som Harstad er en del av, tilslaget på prosjektet. Totalt er prosjektet på 10 millioner euro, og skal gå over fire år. En fjerdedel av prosjektets finansiering havner i Norge.

Kan overføres til 1640 europeiske øyer

I prosjektet skal det testes ut energisystemer og nye miljøvennlige løsninger som kan brukes på andre øyer. Harstad og den italienske øya Procida med i utprøvingen. Løsningene som man kommer opp med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana. 1640 øyer i Europa kan ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

Flere løsninger

Totalprosjektet skal se på flere løsninger som kan gi direkte lavere karbonavtrykk. Det kan være energistyringssystemer for havner, næringsliv og private, bedre analyser av forbruket og bedre visualisering av et forventet forbruk over en periode, innovative lagringssystemer for energi som tillater en blanding av miljøvennlige energikilder og utnyttelse av annen infrastruktur. Samlet sett skal løsningene være med å underbygge Paris-avtalen om å redusere utslipp av drivhusgasser.

17 aktører

De norske aktørene er Harstad kommune, Hålogaland kraft, Hafenstrom og NTNU. Totalt er det 17 partnere i 7 land. Det er en industriell partner, 9 små- og mellomstore bedrifter, 3 forskningssentre, to kommuner og to universiteter.

Den norske delen av dette har sitt første møte nylig i Harstad.

- Jeg er veldig glad for at Harstad er med i et slikt prosjekt. Vårt mål er å skape fornying og miljømessige framskritt gjennom å samarbeide med et partnerskap som er ledende på utvikling og innovasjon innen fornybar energi, sier Bjørn Akselsen, næringssjef i Harstad kommune.

Mer miljøvennlig samfunn

Akselsen mener innovasjon øker Harstads attraktivitet som bosted gjennom fornyelse, mer attraktive arbeidsplasser og i framtiden et mer miljøvennlig lokalsamfunn.

- Prosjektet har stor bredde og kan i tillegg til å oppfylle viktige mål i Harstads miljø-, klima- og energiplan. Samtidig er det viktig for meg å få fram potensialet som finnes for deler av regionens næringsliv som gjennom innovasjon og involvering i prosjektet kan utvikle nye produkter og tjenester innen en sterkt voksende industri.

Han vektlegger også at prosjektet representerer også en dreining i Harstads profil som «energiby». - - Vi følger våre viktige olje- og gass-selskaper i retningen av en bredere energiprofil. Harstad kommer inn på «det store» Europa-kartet. For Harstad er det som å få 4 sesonger i Champions League. Dette blir spennende.

Stor mulighet for Hålogaland kraft

Konsernsjef i Hålogaland kraft, Rolf-Inge Roth ser mange muligheter for Hålogaland kraft i prosjektet.

- I vår region har Hålogaland kraft et stabilt nett, men vi ser at tilførselen av energi kan være ustabil. Vi ser også at aktører har store behov langt ut i vårt kraft-nett, og det er sammenlignbart med øyer over store deler av verden. Ferger kan være ett eksempel. I dag bygges ferger om for å kunne drives med hybridteknologi; men det brukes diesel for å generere strøm. Det koster mye å etablere ny infrastruktur, og det kan være en stor utfordring. GIFT-prosjektet tilfører Hålogaland kraft ny kunnskap og teknologi, og er et stort kompetanseløft for hele selskapet som skal komme hele regionen til gode. Dette er en vei Hålogaland kraft skal gå uansett, men prosjektet gir oss god drahjelp mot målet. Vi får være med å utvikle nye, moderne løsninger for mer ren energi; med andre ord å utvikle fremtidens kraftsystem, sier Roth.