Vi ser et behov for å videreutvikle måten å arbeide med metoden, og har derfor sett mot andre kommuner som aktivt jobber med innføring av LEAN.

En delegasjon fra Harstad kommune med Rådmann, personalsjef, to hovedtillitsvalgte, en enhetsleder, en avdelingsleder og Lean- koordinator har vært på besøk i Vestre Toten kommune for med selvsyn å kunne se hvordan de jobber med LEAN. Vestre Toten har lykkes i stor grad med å innføre en modell som kan vise til gode resultater både når det gjelder å ha fokus på å utvikle gode tjenester til kommunens befolkning, og ikke minst ha fokus på å fremme læring og utvikling som bidrar til involvering av alle ansatte. Vestre Toten kommune har også tatt steget videre og satser på Lean som virksomhetsstrategi.

Ved å utvikle LÆRINGSLEAN «fase 2», ønsker kommunen å møte morgendagens utfordringer. Vi må se på egen praksis og lære å utvikle oss i takt med det som kreves av oss. Det bildet vi ser ut i fra Læringlean- prosesser som er gjennomført, er at vi har stort potensiale til forbedringer. Ved å bli bevisstgjort egen praksis, og få oversikt over arbeidsprosesser, mener vi at våre medarbeidere får et godt verktøy som bidrar til læring og utvikling. Kommunen har dyktige ansatte, og gjennom bruk av læringslean får ansatte i større grad påvirke egen arbeidshverdag. Vi utfordres til å tenke forbedringer og lære å evaluere vår måte å arbeide på. På sikt vil dette gi bedre kvalitet på de tjenestene vi leverer til våre brukere, og vi vil få engasjerte medarbeidere som er med på å utvikle egen arbeidsplass.

Så langt i prosessen med Læringslean «fase 2» er vi godt i gang med å forberede oss til oppstart. Vi har sendt ut tilbudsforespørsel til tre tilbydere for konsulentbistand i forbedringsarbeidet med å utvikle og forsterke innsatsen i fase 2. Det er også søkt om OU- midler til KS for å dekke inn kostnadene på konsulentbistanden.

Vi ønsker 3 – 4 piloter i en opplæring- og innføringsfase. Opplæring vil foregå over tid slik at vi sikrer at endringsarbeidet lykkes. Gjennom målinger og dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre resultater. Leanveiledere vil nå være til stede over lengre tid i avdelingene for å bistå ledere og ansatte med å etablere en forbedringskultur.

Last ned hele artikkelen i pdf-format i vedlegget under.