_DSF6492 (Stor).jpg

Gruppeleder i Harstad Venstre, Camilla Fors-Falkeng (t.v.), avdelingsleder i sosialmedisinsk avdeling i Harstad kommune, Monica Nygaard, ordfører Kari-Anne Opsal, daglig leder Ken-Tore Andreassen og nestleder Anita Aspenes Andreassen i Harstad kameratklubb under markering på Blåhuset tirsdag formiddag. Foto: Øivind Arvola

Harstad kameratklubb er en ideell organisasjon som har som formål å drive for- og ettervern for rusmisbrukere. Organisasjonen ble startet i 1976 og har siden den tid jobbet for at rusmisbrukerne i Harstad skal på best mulig måte, bli sett og ivaretatt.

Organisasjonen har drevet Blåhuset, Varmestua og natthjem for rusmisbrukere og bostedsløse på vegne av Harstad kommune siden tilbudet ble opprettet i 2004.

I 2009 ble Kvadraten etablert med fire leiligheter for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Kameratklubben har også stått for driften av disse, med tilskudd fra kommunen. 

I 2016 ble det inngått en ny avtale med Kameratklubben etter et offentlig anbud, der Harstad kommune kjøpte tjenester innenfor en avklart økonomisk ramme og etter egen kravspesifikasjon. Denne avtalen løp ut i år.

Etter en anbudsrunde, har Kameratklubben inngått en ny avtale med Harstad kommune om drift av Blåhuset og tilsynstjenesten i Kvadraten. Avtalen, som startet å løpe fra 1. mai 2021, er noe endret og i større grad tilpasset kommunens øvrige organisering og tjenestetilbud innen rus og psykisk helse.

Avtalen er fortsatt innfor de tidligere økonomiske rammene, men i den nye avtalen er ansvar og roller tydeliggjort, og rammene og kravene til Kameratklubben er samstemt med de øvrige kommunale tjenestene. Kameratklubben har et tilsynsansvar og kommunen har ansvar for å levere helse- og omsorgstjenester.

Oppsummert er tilbudet slik:  

 • Blåhuset
  • Varmestua: Lavterskel møteplass for rusavhengige
  • Natthjem: Overnattingstilbud for vanskeligstilte bostedsløse
  • Midlertidig botilbud: Korttids botilbud til bostedsløse tildelt av NAV
 • Kvadraten
  • Omsorgsbolig for personer med psykisk sykdom og rusproblemer

Blåhuset drives med følgende formål: 

 • Varmestua i 1. etasje drives som lavterskeltilbud for alle brukere som oppholder seg i Harstad Kommune. 
 • Ett lavterskeltilbud for rusavhengige med mulighet for å få en kopp kaffe og en matbit. 
 • Varmestua skal være et tilbud som både bedrer livskvaliteten for rusmiddelavhengige og som samtidig innbyr til en positiv atferdsendring for de som ønsker dette. 
 • Den gode samtalen skjer også i ett uformelt miljø. 
 • Sosial arena for rusmiddelavhengige. 
 • Åpningstid fra 09:00 til 18:00 alle dager 
 • Alle som har behov for mat har mulighet til å komme til oss. 

Natthjemmet drives med følgende formål: 

 • Natthjemmet tilbyr overnatting for bostedsløse som oppholder seg i Harstad kommune. 
 • Nedre aldersgrense er 18 år. 
 • Brukerne kan vaske og tørke klær. 
 • Brukerne får tilbud om hygiene artikler for de som ikke har dette og muligheten for å kunne dusje. 
 • Vi diskriminerer ingen. 
 • Åpent fra 18:00 til 09:00 alle dager for bostedsløse 
   

Oppussing

Ordfører Kari-Anne Opsal hadde med seg en egen gave til Blåhuset. Kommunen, som er eier av huset, vil bruke rundt to millioner kroner på å pusse opp huset. Ordføreren viste til interpellasjonen til Camilla Fors-Falkeng fra Harstad Venstre i 2020, der hun ba om at Blåhuset ble pusset opp. Ordføreren lovet da å ta saken videre når ny kontrakt om drift av Blåhuset var inngått. Det har hun gjort, og fått et prisoverslag på cirka to millioner kroner. Politikerne er nå samstemt på å få til oppussingen, og vil innarbeide dette i budsjettet i år.