Bakgrunnen for anmeldelsen er et omfattende og alvorlig smitteutbrudd av Covid-19 i Harstad og omegn etter at serveringsstedet «Verftet» i Harstad arrangerte en musikkbingo tirsdag den 29. desember 2020. Det er sterk mistanke at minst 18 personer ble smittet under arrangementet. Totalt er 57 personer bekreftet smittet med Covid-19 og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet.

Kommunens rolle

Kommunen er lokal smittevernmyndighet og har et særlig ansvar for smittevern, smittesporing og å påse at smittevernregler blir overholdt i kommunen.

- På bakgrunn av intensiv smittesporing den siste tiden og opplysninger som har kommet frem i undersøkelsessaken, mener vi at smittevernloven er overtrådt under arrangementet og at det er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i ettertid, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Kommunen mener at det foreligger tre mulige brudd på Covid-19-forskriften.

  1. Antall deltakere på arrangementet
  2. Avstandskrav
  3. Aktiviteter under arrangementet

- Det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet. Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.

Ba om at folk var ekstra påpasselig

Både nasjonale og lokale myndigheter var på forhånd tydelig på faren for en oppblomstring av pandemien i forbindelse med julen, og oppfordret alle til å følge smittevernrådene nøye, begrense antall nærkontakter og generelt være ekstra forsiktige.
- Det hviler et spesielt ansvar på serveringssteder å følge smitteverntiltakene slik at eventuell videresmitte unngås. Kommunen ser derfor svært alvorlig på de ovenfor nevnte brudd, særlig på grunn av de store konsekvenser dette har fått i ettertid. Derfor har vi i dag levert anmeldelsen, sier kommunedirektør Hansen.