Intensjonsavtalen gjelder kommunens utvikling og tilrettelegging av industritomt på Rødskjær havn og næringspark og Nordlaks sin etablering av landbasert settefiskanlegg på tomten.

Kommunestyret skal ta stilling til intensjonsavtalen i kommunestyremøtet den 11. april.

Nært egne lokaliteter

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks– Nordlaks har tydelige mål om å utvikle selskapet og havbruksnæringen på en ansvarlig måte, og vi er alltid på leting etter gode investeringsmuligheter for å nå disse målene. En forutsetning for utviklingen er at vi kan produsere stor settefisk i vår egen region, nært våre lokaliteter i sjø. Denne avtalen gir oss muligheten for langsiktig planlegging for å nå disse målene, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Sjørettet logostikk

Harstad Havn vedtok intensjonsavtalen i sitt styremøte den 19. mars. Styreleder Jan Fjellstad og havnesjef Ivar F. Hagelund er fornøyd.

- Harstad Havn er inne i en kraftig vekst, men har ikke lengre tilgjengelig havneareal eller tilstrekkelige kaier for å legge til rette for kundene. Derfor er nye Rødskjær havn og næringspark helt avgjørende for havnas videre ekspansjon. De viktigste nye aktørene her vil være sjørettet logistikk som containere, bulk og tømmer, samt aktører i de blå næringer der særlig havbruk er et viktig satsningsområde. Avtalen med Nordlaks passer perfekt inn i dette bildet, sier de.

Flere forutsetninger må på plass

Intensjonsavtalen er ikke en forpliktende avtale om utbygging, men partene er enige om å jobbe mot et felles mål om en etablering av et settefiskanlegg på Rødskjær.

Forutsetningene for å lykkes er flere. Nordlaks må få på plass nødvendige konsesjoner for produksjon av settefisk, tillatelser til å bruke vann i produksjonen samt utslippstillatelse som gjelder for landbasert fiskeoppdrett. Harstad Havn forutsetter på sin side at Stortinget vedtar utbygging av Hålogalandsveien, og at prosjektet får tilgang til utfyllingsmasser fra veiprosjektet. Det må også på plass reguleringsplaner og tillatelser fra blant andre Fylkesmannens miljøvernavdeling for å utvikle tomtearealet.

En eventuell utbygging kan altså ikke skje før tidligst 2022.

Utviklingsmuligheter

– For Nordlaks handler dette om langsiktige utviklingsmuligheter for bedriften, og vi er innforstått med at mye skal falle på plass før man kan starte bygging på Rødskjær. I det kortere bildet vil vi fortsette å forbedre og utvikle produksjonen ved eksisterende landbaserte oppdrettsanlegg i Hamarøy, i Sørfold og i Flakstad kommuner. Ved å signere denne intensjonsavtalen så er det med mål om en etablering på Rødskjær også, sier Welde i Nordlaks. 

Sterkt signal

- At Nordlaks og Harstad kommune/Harstad Havn KF er kommet til enighet om rammene for at Nordlaks kan etablere smoltanlegg på Rødskjær er svært gledelig, sier rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad kommune.

- Nordlaks er en stor aktør med lokal og regional forankring innenfor en næring i vekst. Harstad mangler i dag næringsområder med reell sjønær lokalisering. Vi opplever derfor stor interesse for havne- og næringsområdet på Rødskjær. Intensjonsavtalen med Nordlaks er et sterkt signal for andre bedrifter som ønsker reell sjønær lokalisering i hålogalandsregionen. Rødskjær ligger sentralt til i skipsleia, bynært, med kort vei til Harstad/Narvik lufthavn og med en gunstig lokalisering langs E10, sier Hansen.

Store muligheter på Rødskjær

Arealet som skal tilrettelegges for landbasert oppdrett på Rødskjær er rundt 40 mål stort. Det er en vurdering som er gjort etter at Harstad Havn har vært på befaring på Nordlaks sitt nye settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy. Der sysselsetter Nordlaks cirka 20 personer, og står for betydelige ringvirkninger hos den lokale leverandørindustrien.

– Foreløpig er det mulig å se for seg at vi kan etablere et tilsvarende anlegg på Rødskjær. Det forutsetter blant annet at vi får i stand et samarbeid og en avtale med kraftselskapet om bruk av vann til settefiskproduksjon. Målet må være at vi kan bruke av en vannressurs som allerede er utbygd og skape enda større verdier av denne uten at det blir behov for nye inngrep, sier Welde.

---

Om Rødskjær

Rødskjær

Harstad havn og Harstad kommune trenger mer og større sjønære næringsområder. Dette ser vi mulighet til å realisere på Rødskjær, helt sør i Harstad kommune. Området har vært havn og industriområde siden 1960-tallet, og har gode muligheter for utvidelse. Rødskjær ligger gunstig til med tanke på både båt- og billogistikk, der det ligger midt mellom E10 og stamleden (nasjonal hovedvei til sjøs). Rødskjær vil være ett godt alternativ som logistikkpunkt for Hålogalandsregionen samt Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms Innland.

Om Nordlaks

Ansatte i Nordlaks
Ansatte i Nordlaks; Trine Gramstad, Linda Lund og Eirik Welde viser frem rogn som skal klekkes og vokse seg til stor smolt på Nordlaks sitt settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy. 

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Nordlaks Oppdrett AS driver oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i tolv kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet er selvforsynt med settefisk gjennom datterselskapet Nordlaks Smolt AS, og har organisert slakting, videreforedling, salg og markedsføring i Nordlaks Produkter AS samt hovedkontor for konsernet ved Stokmarknes i Hadsel kommune. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.