Bakgrunn

Store snømengder skaper store utfordringer i sentrumsområdene der det er dårlig plass til lagring av snø langs veger og på plasser. Vegeiere er ansvarlig for trygge trafikale forhold og må kjøre bort snø som ligger til hinder for trafikken. En naturlig løsning er å dumpe snøen på havet fra kai.

Snødumping er problematisk hvis den inneholder store isklumper, store flytende gjenstander, tau og lignende, da disse er farlig for båttrafikken.

I senere analyser er det blitt påvist at snøen i seg selv ikke er forurenset, men den kan over tid bli noe misfarget på grunn av påvirkning fra strøsand, piggdekkslitasje og eksos. Det kan også være mindre innslag av papiravfall. Trafikkintensiteten påvirker dette og travle vegkryss vil gi sterkest misfarging.

I vintersesongen 2014 – 15 ble det tatt prøver av snøen i forskjellige deler av kommunen, lokalitetene ble valg ut til å være mest mulig representative for dagens trafikksituasjon. Snøen ble analysert av ALS Laboratory Group Norway AS. Det ble ikke påvist alvorlig forurensning i den, dette er beskrevet i dybde i «Analyser av snø i Harstad kommune 2015» sak nummer 2013/6965-14.

Last ned rapporten som pdf

Retningslinjer for håndtering av snø:

1. Det er ikke tillatt å dumpe store isklumper i havnebasseng ved Larsneset og andre plasser der det kan komme til hinder for skipstrafikk.

2. Det er ikke tillatt å dumpe forurenset snø og annen forurensning i havnebassenget.

Snø lagret langs kommunale veger og andre moderat trafikkerte veger i inntil 4 uker vurderes normalt som ikke forurenset. Tilsvarende gjelder for sterkt trafikkerte veger ved lagring i inntil 2 uker. Dette vurderes av den enkelte aktør/avtalepart eventuelt i samråd med HHKF og kommunen.

HHKF kan i samarbeid med Harstad kommune ta analyseprøver fra snø som blir dumpet til havneområdet.

3. Det er ikke tillatt å dumpe snø fra anleggsområder eller andre områder som kan inneholde bygningsavfall eller annet grovavfall.

4. Alle som dumper snø ved/over kommunale kaier må inngå skriftlig avtale med HHKF. Det angis i avtalen hvor dumping kan foretas, og plassene hvor dumping tillates vil bli skiltet.

Det skal føres logg for all dumping av snø. Det skal i den opplyses om mengde og type snø mv, samt området hvor snøen kommer fra og lagringsperioden. Det skal benyttes fastlagt skjema til denne rapporteringen.

Det skal rapporteres til Harstad kommune v/miljørådgiver innen den 5. i hver måned. Aktører som ikke rapporterer kan miste tillatelse til dumping av snø ved kaiene.

5. HHKF kan ilegge sesonggebyr for bruk av areal for snødumping.

6. Snødumping direkte over kai bør unngås hvis mulig.

7. Hver enkelt aktør er ansvarlig for håndtering av snø og massene som ikke oppfyller kravene i pkt. 1-3.

8. Ved sentrumskaia (Larsneset) er det kun tillatt å dumpe snøen i tidsrommet fra klokken 20:00 til 05:00. Dumping av snø utenfor angitte tidsrom medfører tap av tillatelse.

9. Den som bruker en snødumpeplass må påse at denne etterlates ryddig og klar for videre bruk.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Harstad havn eller kommunens miljørådgiver.