Det sier Øyvind Arntzen, avdelingsleder for Hjemmetjenesten avdeling sentrum i Harstad kommune. Syke eldre som ønsker å bo hjemme utgjør størstedelen av hjemmetjenestens pasienter. Disse får regelmessig besøk av hjemmesykepleien, som sikrer at pasientene får forsvarlig oppfølging og kan leve så lenge som mulig i egen bolig.

Risiko for underernæring

Undersøkelser viser at mellom 10-50% av hjemmeboende syke eldre er i risiko for underernæring eller allerede er underernært. Med bakgrunn i avdelingens erfaringer med ernæringsarbeid, var dette såpass urovekkende at den kommunale hjemmetjenesten i Harstad så på egne rutiner rundt ernæringarbeid i hjemmetjenesten.

- Det er mange grunner til at hjemmeboende pasienter ikke får i seg nok mat, og vi så at oppfølging og igangsetting av ernæringstiltak hos oss ikke var tilstrekkelig i henhold til de nasjonale anbefalingene. Derfor har vi satt i gang et eget ernæringsprosjekt for å bedre praksisen, sier Arntzen.

Forebygging

Det ble i fjor etablert en ernæringsgruppe som i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) startet et ernæringsprosjekt. Prosjektet har tatt utgangspunkt i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» sin tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten. Prosjektet har også fått støtte fra fylkesmannen.

Gode resultater

Resultatene blant pasientene i prosjektet viser at målrettet arbeid med ernæring har forebygget ufrivillig vektnedgang og redusert andelen pasienter i risiko for underernæring med 44 prosent.

- Målet er at alle pasienter skal risikovurderes slik at det kan iverksettes tiltak som sikrer et tilstrekkelig matinntak for den enkelte. Vi skal ha bedre rutiner og komme opp med tiltak raskere, slik at vi kan snu vektnedgangen før den er alvorlig. Målet er å fange opp folk før de er underernært, sier Arntzen.

150 ansatte på fagdag

Ernering-3.jpg

- I tillegg til å bedre ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten, ønsket vi også å øke kompetansen til ansatte innen ernæring, slik at vi har gode rutiner og praksis i tjenesten, uansett hvem som er hjemme hos pasientene, sier Arntzen. Derfor ble det i oktober arrangert fagdag i ernæring for 150 ansatte. På denne fagdagen var alle avdelinger innenfor enhet for hjemmetjeneste representert. Ernæringsdagen er finansiert av midlene som vi fikk i fra USHT.

-Vi ser allerede at praksisen har endret seg hos oss. Å endre en etablert praksis tar tid, men vi forventer at resultatene vil vise seg også i andre avdelinger av tjenesten. Målet er å etablere en ernæringspraksis som etter hvert vil være tilstrekkelig i forhold til de nasjonale føringene for god ernæringspraksis.

2 av 3 kommuner har ikke god nok praksis

Utfordringene med å etablere en tilstrekkelig god ernæringspraksis er ikke unikt for hjemmetjenesten i Harstad kommune. Etter at helsedirektoratet i 2009 utga nasjonale anbefalinger for forebygging og behandling av underernæring har ernæring vært et av myndighetenes innsatsområder. Helsetilsynets årsrapport fra 2010 viste at hele 2 av 3 kommuner i Norge ikke har en tilstrekkelig ernæringspraksis. Ernæring er fortsatt et satsningsområde i helse- og omsorgstjenesten, blant annet i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

Invitert til konferanse

Som følge av prosjektet, er Harstad kommune invitert til å fortelle om erfaringene på vårkonferansen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.