Det er behov for opprusting av Generalhagen, og det er utarbeidet et forprosjekt som ser på mulighetene. Vi har allerede oppgradert lekeplassen, og nå er paviljongen flyttet, i tråd med forprosjektet. I løpet av høsten 2021 ble en mobil kunstisbane, del-finansiert av Sparebankstiftelsen Harstad sparebank, satt opp. 

Generalhagen visuallisering sommer (Stor).jpg

Prosjektet for Generalhagen består av følgende hoveddeler:

  • Lekeplass
  • Skøyteanlegg
  • Scene og parkbearbeiding

 Prosjektet er en sentral del i kommunens hovedsatsing på sentrumsutvikling. Det er samlet sett avsatt 36,05 mill. kr.

 Prosjektet ble startet i 2019 med gjennomføring av opprustingen av lekeplassen med en ramme på 3,7 mill. kr. Det ble samtidig startet et arbeid med utarbeidelse av et forprosjekt for hele Generalhagen som omfattet de nevnte delene. Prosjektet ble ledet av kommunens landskapsarkitekt.

 Skøytebanen ble påbegynt i 2021 og satt i drift høsten 2021 med en ramme på 4,0 mill. kr. Den første driftssesongen ble en stor suksess bruksmessig, men med en utfordrende drift på grunn av store snømengder.

 Det ble i 2021-2022 bevilget midler til den siste delen prosjektet med en avsatt ramme på 28,35 mill. kr herunder særskilt belysning for skøyteanlegget som en del av «Belysning Vinter-Harstad». Dette er gjort med bakgrunn i kostnadsestimater i forprosjektet.

Scene og parkbearbeiding.

Det ble i 2019-2020 utarbeidet et forprosjekt for en samlet videreutvikling av Generalhagen, som kommunestyret har vedtatt skal være grunnlaget for videreutvikling av parken. Lekeplass og skøyteanlegg er gjennomført i tråd med dette.

 Det er i 2021-2022 gjennomført detaljprosjektering av scene og parkutformingen. Dette er gjort i nær dialog med ulike brukergruppe både innen kommunen og aktuelle arrangørgrupper utenom kommunen. Det har vært svært nyttig dialog med mange innspill både knyttet til utforming og drift. Det er kommet innspill om størrelsen på scenen og ikke minst på tilhørende fasiliteter knyttet til bl.a brukerrom med tilhørende lager, teknisk rom og toaletter. Etablering av disse fasilitetene er kostnadsberegnet til ca 1,6 mill. kr, men de vil være viktig for bruken av scenen og vil være besparende i forhold til den løpende drifta.

 Det er også i utformingen av scenebygget lagt vekt på at det er tilpasset parken og får et godt estetisk uttrykk.

 Ved utforming av parken legges det vekt på en helhetlig utforming og at den retter seg mot sentrum med omliggende bebyggelse. Parken skal bli et enda mer framtredende element i sentrum av Harstad. Scenen skal bli et anlegg som skal kunne brukes til både mindre, men også større arrangement. Derfor betegnelse «Folkescenen».

 

 

616558_Generalhagen_Forprosjekt_høy (002).jpg

 

Generalhagen  visuallisering vinter (Stor).jpg