Åpningstid:                06.45 – 17.00

Antall avdelinger:     6

Antall barn/alder:      108 plasser til barn i alderen 0-6 år

Oppholdsbetaling:     Makspris kr. 3050,- pr. mnd. for full plass og det gis søskenmoderasjon

Oppholdstid:              Barnehagen tilbyr kun heltidsplasser.

Kostpenger:              400 kr. pr mnd. for hel plass.

Hjemmeside:             www.furuberget.bhg.no

Barnehagen har profil som friluft og aktivitets barnehage.

Opptakskriterier:    

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.

I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Harstad kommune.

Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner.

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter følgende prioritetsrekkefølge:

1.  Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. Lov om barnehager § 13, med merknader. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen
 
2.  Barn med lovfestet rett til barnehageplass.Jf Lov om barnehager §12-a.

3.  Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.
 
4.  Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første barns ansiennitet. Søkernes prioritetsliste for barnehagesøknad vektlegges. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.

5.  Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra trekning under ellers like forhold når det er tatt hensyn til gruppens sammensetning jfr. 4.1.