I 3. kvartal var 92,6 % av alle ansatte på jobb i Harstad kommune, det er flere enn vi har registrert på svært mange år. Det er gledelig for Harstad kommune og et viktig signal til de som jobber aktivt med å øke frisknærværet. For ansatte og tjenestemottakere gir dette mer stabil bemanning og bedre tjenester. Våre vikarer gjør en utmerket jobb, men det er ikke nok vikarer til å fylle behovet som i perioder har vært/er i Harstad kommune. Rådmannen mener at forsterket fokus på frisknærvær, tettere på og prioritering av HMS resurser til de som i perioder har størst behov, vil gi resultater på sikt. Vi ønsker å forsterke det som var bakgrunn for at Renhold fikk  IA prisen i høst. Noe av bakgrunnen for prisen var, tett på, tidlig innsats og fokus på hva en kan gjøre med tilrettelegging, til tross for redusert arbeidsevne i en periode.

Bildet for 3 kvartal viser at 13 enheter har mindre enn 5 % sykefravær, 19 enheter har mellom 5-10 % sykefravær og 10 enheter har over 10 % sykefravær.

 

Utvikling  generelt

Harstad kommune har hatt en nedgang i sykefraværet fra 3. kvartal 2014 fra 8,2 % til 7,4 % i 3. kvartal 2015. Det er en liten nedgang i korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) hvis disse to kvartalene sammenlignes. Det har også vært en nedgang  i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt mellom 17 og 57 dager. Sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager er konstant hvis disse 2 kvartalene sammenlignes.  

 

Sektorvis utvikling

Det sektorvise sykefraværet, viser at barnehagene har en nedgang i sykefraværet fra 9,8 % i 3. kvartal 2014 til 8,5 % i 3. kvartal 2015.  Skolene har også hatt en liten nedgang i sykefraværet. De hadde 3. kvartal 2014 et sykefravær på 5,2 %, mens det i 3. kvartal 2015 var på 5,1 %. Helse og omsorgssektoren har hatt en stor nedgang i sykefraværet fra 3. kvartal 2014 der sykefraværet var på 11,0 %, mens det 3. kvartal i 2015 var på 9,4 %.