Prosjektets faser

Fase 1 – Innledende miljøtekniske undersøkelser

Aktiviteter:

 • Prøvetakning
 • Vurderte miljørisiko
 • Vurderte mulige tiltak
 • Vurderte behov for ytterlige undersøkelser
 • Undersøkelser av deponier

Rapporter:

Fase 2 – Supplerende miljøtekniske undersøkelser

Aktiviteter:

 • Avgrenset prøvetakning der databehovet var størst
 • Kvantifiserte spredning
 • Utvidet risikovurdering Kostholdsrådsundersøkelse

Rapporter:

Fase 3 - Tiltaksplanlegging

Aktiviteter:

 • Avklaring av kildekartlegging
 • Vurdering av deponiløsninger
 • Kost-Nytte vurderinger av tiltak
 • Etablere etterkontrollprogram

Rapporter:

Fase 4 - Oppryddingsfasen

Aktiviteter:

 • Enterpriser
 • Prosjektkoordinering
 • Sluttdokumentasjon

Fase 5 - Etterkontrollprogram

Aktiviteter:

 • Dokumentere effekten av de utførte tiltakene
 • Overvåke registrerte kilder på land

Tiltaksplanlegging

Harstad kommune jobber for tiden med tiltaksplanlegging. Harstad kommunestyre har i sak om VHP 10-13 vedtatt å utarbeide en Helhetlig tiltaks – og gjennomføringsplan i 2010 for opprydding i forurensningssituasjonen i Harstad havneområde.

Rådmannen har etter konkurranse tildelt Rambøll, Akvaplan Niva og Niva jobben med å utarbeide en helhetlig tiltaksplan i Harstad havneområde. Planen skal vise hvilke tiltak som bør iverksettes for å stanse nåværende utslipp til havna og hva som må gjøres for å rydde opp i de forurensende sedimentene som er registrert i havnebassenget.

Følgende deloppdrag skal utredes i prosjektet med å utarbeide tiltaksplan:

 1. Utforme en bruksplan for havnevirksomhet og for de nærliggende områdene rundt havna (i nært samarbeid med kommune Havn og brukere). Bruksplanen skal bl.a. omfatte aktuelle utbyggingstiltak/opparbeidelse av nye landarealer som kan benyttes til deponering/ solidifisering av forurensede masser, seilingsdybder og generell bruk.
 2. Betydningen av evt. sigevann fra deponiene for ny forurensning av sedimentet og betydningen av utslipp via avløpsvannet kartlegges og overvåkes frem mot tiltaksstart.
 3. Tiltak for kildestopp/reduksjon av landbaserte kilder.
 4. Tiltak for kostnadseffektiv opprydding i forurensede sedimenter. Nødvendig mudring og utdyping av sideleder fra led inn mot indre havnebasseng bør vurderes kostet av private næringsaktører. Dette må kartlegges.
 5. Strandkantdeponier må vurderes etablert både ved Larsneset og Seljestad jf. Kommuneplanens arealdel
 6. Tiltaksløsninger for deponering av forurensede masser. Kobles opp mot utbyggingstiltak/deponier omtalt over.
 7. Realistisk fremdrifts og tiltaksplan - når bør de ulike tiltakene på land/ i sjø gjennomføres, rekkefølge, tidsramme, tidsfesting, ansvar. Tiltakene i sjø skal kobles opp mot og samkjøres med Kystverkets planlagte farledsutdyping jf. kystverkets forprosjekt og Norsk transportplan (NTP).
 8. Detaljprosjektering av alle tiltak land/sjø.
 9. Etablering av etterkontrollprogram inkludert prøvetakning av et utvalg stasjoner som skal gjentas årlig.
 10. Kartlegging av kostnader forbundet til tiltakene.
 11. Kartlegging av hvem som skal bidra til finansieringen.
 12. Vurdering av renhetsmål opp mot fremdrifts og tiltaksplan på bakgrunn av kommunestyrets vedtak om miljømål for Havna.

De beskrevne deloppdragene skal gi en helhetlig og detaljert tiltaksplan som grunnlag for gjennomføring av oppryddingstiltak-/sikringstiltak i havnesedimenter og tilstøtende landområder.

Oppryddingstiltakene er kostbare, og det er derfor viktig å sørge for at tiltakene gir tilsvarende miljøgevinst. Tiltaksplanen skal derfor gi en kost nytte-vurdering og slik kunne konkludere med en begrunnet tiltaksanbefaling som vil kostnadseffektivisere oppryddingen og sikre måloppnåelsen i forhold til det som er beskrevet i ”Tiltaksplan Harstad havn, fase 2”.

Oppryddingsfasen

Opprydding i sedimentene i Harstad indre havn krever tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Troms. Det vil stilles strenge krav til gjennomføringen av tiltak og etablering av etterkontrollprogram for å evaluere tilstanden. Det vil også kreves miljøovervåkning under tiltaksarbeidet som kan kreves stanset dersom spredningen av miljøgifter blir for stor.

Det er umulig å gjøre tiltak på sjøbunnen uten at det blir en viss spredning, men etter tiltak skal konsentrasjonen av miljøgifter i havnebassenget være lavere enn de er i dag.