Etablering av forsterket skole har tidligere vært oppe i kommunens styringsorganer ved flere anledninger, men ble vedtatt satt på vent i sak 2012. I 2014 ble det satt 
av areal og åpnet for å etablere en forsterket skole i den gamle byskolen. Rådmannen ble våren 2018  kontaktet av foresatte som ønsket en avklaring. I sak 18/36 22.03.2018 vedtok Harstad kommunestyre at det skulle igangsettes et arbeid med sikte på å avklare spørsmålet om etablering av forsterket skole i Harstad.  I samme sak vedtok kommunestyret også at det skulle etableres ei referansegruppe der brukerstemmen kommer tydelig frem.

Referansegruppen

I juni 2018 ble denne gruppa etablert med følgende sammensetning:

 • Kommunalsjef for oppvekst, Henry Andersen
 • Foreldrerepresentant, Barbro Hætta
 • Representant for NFU og foreldrerepresentant, Gunn Boltås Stangnes
 • Leder for PPT, Liv Jorun Karlsen
 • Rektor ved Seljestad ungdomsskole, Grete s. Jacobsen
 • Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Harstad. May-Lill Kornbakk
 • Skolefaglig rådgiver, Gro Dagsvik

Mandat

I følge kommunestyrets vedtak (sak 18/36 22.03.2018) skal referansegruppa forberede en sak som belyser etiske og juridiske perspektiver, målgruppe og personell, samt behov for fysiske og pedagogiske tilrettelegginger.

Oppsummering

Her er gruppens samlede anbefalinger

1.   
Referansegruppa anbefaler at det etableres et forsterket skoletilbud i Harstad kommune. Vi anbefaler at dette etableres som et ressurssenter, at det omtales som dette og at elevene 
tilknyttet ressurssenteret omtales som ressurselever. Disse betegnelsene er positivt ladet og sender ut viktige signaler om at det finnes ressurser i mangfold, og at skolen som helhet vil dra positive veksler på at ressurssenteret finnes.

2.   
Referansegruppa anbefaler at det prioriteres å etablere et ressurssenter for elever på ungdomstrinnet og at dette lokaliseres til Seljestad ungdomsskole.

3.   
Seljestad ungdomsskole bygges ut, slik at de etter hvert vil kunne ta imot opp til 15 elever tilknyttet ressurssenteret.

4.   
Videre anbefaler referansegruppa at behovet for et tilsvarende tilbud på barnetrinnet utredes grundig. For å holde tråden i arbeidet kan det være lurt å benytte eksisterende ressursgruppe, men utvide gruppa med en rektor fra barnetrinnet.

5.   
Arbeidet gjennomføres etter følgende tidsplan:

2019/2020                                  

 • Utbygging ved Seljestad U Detaljplanlegging
 • Oppstart med en liten gruppe elever høsten 2019

2020/2021                                         

 • Utbygging ferdig
 • Oppstart av ressurssenteret i nye lokaler.
 • Utredning av behovet for et ressurssenter i barneskolen.

2021/2022

 • Evaluering av ressurssenteret
 • Eventuell oppstart av et ressurssenter for barneskolen.

6.   
Ressurssenteret etableres som et frivillig tilbud og inngår som en del av bredden i kommunens grunnskoletilbud. Plass tildeles etter tilrådning fra PPT og aktiv søknad fra elever og foresatte.

7.   
Det utarbeides en prosedyre for søknad og inntak. Et stort tilretteleggingsbehov, beskrevet i en sakkyndig vurdering skal ifølge opplæringsloven ligge til grunn for inntaket. Referansegruppa anbefaler at det ikke utarbeides ytterligere kriterier for inntaket, men heller at det gjøres en grundig vurdering i hver enkelt sak.

8.   
Det må satses på å etablere et fagmiljø på en viss størrelse, med en stabil base av spesialpedagoger, pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og andre faggrupper etter behov.  Elevtallet og den til enhver tid eksisterende elevgruppa tilknyttet ressurssenteret, vil bestemme hvor mange som til skal jobbe der. Fagmiljøet må bygges opp slik at man får en bred 
spesialpedagogisk kompetanse.

9.   
Kompetansebygging: I inntaksprosessen vil det framkomme om enkeltelever har behov som ikke er dekket av ressurssenteret. Da vil kommunen kunne tilrettelegge for at ansatte tilegner seg nødvendig kompetanse i de spesifikke hjelpemidlene/metodene/programmene som anbefales.

10.  For at ressurssenteret skal bli en integrert del i den ordinære skolen, anbefaler vi at det ikke etableres som en egen enhet. For å markere og tydeliggjøre tilhørigheten som en del av bredden i Harstad kommunes ordinære skoletilbud, bør de ansatte tilsettes på vanlige vilkår ved Seljestad Ungdomsskole.

11.  Skolen tildeles en ledelsesressurs. Administrasjonen ved skolen leder ressurssenteret på samme måte som de leder teamene ved resten av skolen.