Harstad kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1. Forslaget er behandlet i formannskapet 23. juni og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumentet kan du lese her.

Kommunal planstrategi er en oversikt over planbehov og -prioriteringer for inneværende kommunestyreperiode. Den er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre innen valgperioden for å legge til rette for ønsket utvikling. Planstrategien tar ikke stilling til mål og tiltak, men er en arena for å diskutere utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid  blir behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig.

Forslag til kommunal planstrategi legges med dette offentlig tilgjengelig, og det åpnes for innspill fram til 7. august. 2020.

Innspill sendes postmottak@harstad.kommune.no.