Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune ble vedtatt av kommunestyre den 20.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Oversikt over kommunale avgifter finner du i kommunens betalingsregulativ

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000
 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune (dette dokumentet)
 4. Øvrige dokumenter:
  • Gebyrregulativ
  • Tjenestedeklarasjoner
  • Harstad kommunes sanitærbestemmelser (Tekniske og administrative bestemmelser)
  • Bestemmelser for bruk av vannmålere.

 

§ 1 Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3 Definisjoner

 • Abonnent:
  • Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
  • Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens §§ 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
 • Abonnementsgebyr:
  Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vannog/ eller avløpstjenester.
 • Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)
  Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:
  • Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
  • Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.
  For detaljer se NS 3940.
 • Bruksendring:
  Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.
 • Tilknytningsgebyr:
  Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
 • Felles privat stikkledning:
  Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.
 • Forbruksgebyr:
  Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).
 • Fritidsbolig/hytte:
  Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.
 • Gebyrregulativet:
  Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
 • Næringsvirksomhet:
  Ervervsmessig virksomhet.
 • Offentlig virksomhet:
  Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
 • Stipulert forbruk
  Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.
 • Tjenestedeklarasjon
  Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.
 • Årsgebyr:
  Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vannog/ eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.
 • Vanninntak:
  Stikkledningens dimensjon (diameter) i tilkoblingspunktet til kommunal ledning eller til felles privat stikkledning.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 4 Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

 • Tilknytningsgebyr
 • Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
 • Gebyr for midlertidig tilknytning
 • Avlesningsgebyr

 

§ 5 Tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyret skal betales:

 • Ved nybygg som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
 • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

 

Abonnentene deles inn i 4 kategorier, basert på abonnementstype og dimensjon på vanninntak. Tilknytningsgebyret skal være likt for alle abonnenter innenfor hver kategori, og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan i spesielle tilfeller fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader.

§ 6 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr.

 

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannleveranser og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. stor næring, middels næring, liten næring og boligeiendommer. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

 • Abonnementsgebyr for stor næring
  Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er større eller lik 80mm.
 • Abonnementsgebyr for middels næring
  Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er mellom 41 og 80mm.
 • Abonnementsgebyr for liten næring
  Betales av øvrige næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er inntil 40 mm.
 • Abonnementsgebyr for næringseiendommer, landbruk.
 • Abonnementsgebyr for boligeiendommer
  Betales av boligeiendommer med dimensjon på inntaket til og med 32 mm.

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3. Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3/m2] er definert i Gebyrregulativet.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3/m2] er definert i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Boliger med svømmebasseng skal betale forbruksgebyr etter målt forbruk.

§ 7 Bruk av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens Bestemmelser for bruk av vannmåler.

§ 8 Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene. Likeledes kan det for virksomheter hvor avløpsvannet har en sammensetning som er vesentlig mindre forurensende enn vanlig kommunalt avløpsvann beregnes en reduksjon i forbruksgebyret.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Tjenestedeklarasjon.

§ 9 Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næring, klassifisert etter inntakets dimensjon, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næring fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Sanitærreglement, Tekniske bestemmelser.

§ 10 Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Forurensningsloven § 7. I.h.t. Forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11 Innbetaling av gebyrer

Abonnenten (§3) står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles inntil videre over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto, inntil videre fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Avsluttende bestemmelser

§ 12 Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13 Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 14 Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift, jfr. forvaltningslovens §2, første ledd c). Disse er ikke å betrakte som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.

§ 15 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 01.07.2002.

Oversikt over kommunale avgifter finner du i kommunens betalingsregulativ