Tiden er inne for å starte arbeidet med fornying og oppgradering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i følgende veier i sentrale deler av Harstad:

 • Harstadgårdsveien
 • deler av Hålogalands gate
 • deler av Verftsgata
 • deler av Asbjørn Selsbanes gate
 • deler av Eriks gate
 • kryssing St Olavs gate
 • deler av Jørns gate
 • Eriksstad gate

Arbeidet med å besiktige eiendommene er godt i gang, men foreløpig er det kun gjort utvendig besiktigelse. Det tas kontakt med aktuelle huseiere for avtale om innvendig besiktigelse. Arbeidet utføres av ingeniører fra rådgiverfirmaet Hinnstein.

Tidsplan

Harstad kommune har inngått av kontrakt med entreprenørfirmaet Br. Killi for utførelse av gravearbeidene og utskiftingen av vann og avløpsanlegget. De planlegger oppstart i midten av september. Planlagt framdrift er på nåværende tidspunkt følgende:

Oppstart nederst i Harstadgårdsveien til krysset ved Hålogalands gate

 • September – november 2021

Hålogalands gate

 • November 2021 – juni 2022

Asbjørn Selsbanes gate mellom Hvedings gate – Verftsgata

 • November 2021 – januar 2022

Verftsgata (fra Hans Egedes gt til Asbjørn Selsbanes gt) og opp Eriks gt til Harstadgårdsveien

 • Februar – april 2022

Øvre del av Harstadgårdsveien

 • Mai – juni 2022

Erikstadgate (fra St Olavs gt til Einebærgate)

 • Mai – august 2022

Jørns gate (fra Erikstadsgate til Mikkel Henriksens vei)

 • August – november 2022

Inntrekking i traseer utenfor vei

 • Oktober – desember 2022

Oppryddingsarbeidet og nedrigging planlegges utført i slutten av 2022, mens hoveddelen av asfalteringen, sluttoppryddingen og grøntanlegg avventes til vår/sommer 2023.

Det understrekes at dette er foreløpig framdriftsplan og forhold som dukker opp underveis vil kunne endre og forskyve framdriften.

Utfordringer

Arbeidet som skal foregå i trange bygater vil uten tvil skape utfordringer for beboerne i området. Dette gjelder både for trafikkavvikling og for parkering og adkomst til eiendommer. Harstad kommune håper på forståelse for at arbeidet må utføres og vi ønsker god og tett dialog med de berørte. Entreprenør vil legge til rette så godt det lar seg gjøre for adkomst til eiendommer og til avvikling av renovasjonsordningen. Når det gjelder parkering i gaten under anleggsarbeidet, vil hensynet til Helse, Miljø og Sikkerhet for myke trafikanter og arbeiderne gå foran beboeres parkeringsbehov i de periodene hvor anleggsarbeidet pågår,  i gater der dette er aktuelt.