Kommunestyret ba i vedtak av 01.10.20 kommunedirektøren inngå kontrakt med Kaarbø utvikling AS om etablering av kino og bibliotek. Kjøpesenter Nord AS har begjært midlertidig forføyning med påstand om at Harstad kommune forbys å inngå kontrakt. Ofoten tingrett har i kjennelse av 22.11.2020 forbudt kommunen å inngå kontrakt med Kaarbø utvikling AS inntil det er rettskraftig avgjort om tildeling av kontrakten er foretatt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Etter en samlet vurdering var kommunedirektøren tilrådning at formannskapet anket Ofotens tingretts kjennelse til lagmannsretten. Et flertall i formannskapet stemte mot dette, fem mot fire stemmer.

Dermed går saken til tingretten for avgjørelse.  

Du kan lese saksdokumentet her

Du kan se debatten her.