Ordningen gjelder for elever på 1., 2., 3. og 4. årstrinn i kommunal SFO.

Samlet inntektsgrense for husstanden : 514 800,-

Husstander som har større inntekt enn 514 800 kroner i året, vil ikke få redusert foreldrebetalingen.

Søknaden gjelder for maksimalt et skoleår om gangen. Vedtaket gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon 

Siste skattemelding skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Slik søker du

Logg inn i Visma Flyt Skole, fullversjonen, med ID-porten. Dette er enklest fra PC eller nettbrett.

https://skole.visma.com/harstad

Søke redusert betaling i VFS.png

Når søknad er ferdig behandlet av SFO-leder vil de som har digital post motta brevet her, andre får brev i vanlig postkasse. Søknaden og vedtaket vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma flyt Skole.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. 

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

 

Du kan lese mer om ordninga her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492