Trygghet i nærmiljøet er et felles ansvar. Har du tenkt på at hekken din kan forårsake skade eller ulykke? Om man har eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, så har en også ansvar for å sørge for fri sikt ved egen avkjørsel og mot vegkryss.

Vi har laget en brosjyre som skal hjelpe deg til å bidrea til et trafikksikkert og trygt nærmiljø. Her kan du blant annet lese at:

  • Trær og busker skal plasseres minst to meter fra grensen mot offentlig vei. Husk at vei inkluderer grøntareal i tillegg til selve kjørebanen. 
  • Hekker, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskit, gatenavnskilt eller gatelysanlegg. 
  • Han man trær hvor grener strekker seg ut over grensen, er krav til fri høyde over vegen 4,7 meter. 
  • Det er spesielle regner ved avkjørsler, kjøringer og for tomter som ligger inntil vegkryss.  Hekk eller gjerde skal ikke være mer enn en halvmeter høy, og det må være tre meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når man står tre meter inn i avkjørselen, så skal man kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side, skriver vegvesenet.

Du kan lese hele brosjyren i lenken under.