I beredskapssammenheng er kommunen avhengig av et godt samspill og samvirke med statlige etater, offentlige virksomheter, næringsliv, bedrifter, foretak og frivillige organisasjoner. En rekke av disse var representert på det første møtet. 

Selv om det ikke er lovpålagt, anbefaler både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at kommunene etablerer kommunale beredskapsråd. Erfaringene fra kommuner med beredskapsråd er at rådet har vært en viktig arena for samarbeid og samvirke i både forebyggende beredskapsarbeid og under større og omfattende hendelser.

Rådets formål:

Beredskapsrådet er Harstad kommunes samarbeidsorgan i beredskapsarbeidet på strategisk og overordnet nivå.

Rådets oppgaver:

Harstad kommunes beredskapsråd skal

  • bidra til klargjøring av ansvars- og rolledeling i beredskapsarbeidet
  • bidra til tverrfaglig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold, og se på hvordan tverrsektorielt samarbeid, samordning og samvirke kan organiseres og gjennomføres
  • bidra til samordning av analyser, beredskapsplanverk og tiltak
  • være et rådgivende organ i beredskapsspørsmål til beslutningstakere på kommunalt nivå
  • ta initiativ til samarbeidsavtaler der det er naturlig
  • bidra til samordning av beredskapsarbeidet under en uønsket hendelseder dette er formålstjenlig.

Beredskapsrådet skal møtes minimum to ganger i året, men det kan gjennomføres møter oftere ved behov, eller dersom et av medlemmene ber om det. Beredskapsrådet er kun et rådgivende organ. Rådet er ikke bundet av andres beslutninger.

Ordfører leder rådet og kommunens beredskapsleder er sekretær.

Harstad kommune kan kalle inn hele eller deler av beredskapsrådet før og under en uønsket hendelse for å samordne gjennomføring av beredskapstiltak i tilfeller der dette er aktuelt.