I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i kommunen.
Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Les mer om arbeidet her: https://nibio.no/tema/landskap/systematisk-overvaking-av-jordbrukslandskap/3q/3q-overvaking-av-fugler?locationfilter=true

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, (tlf. 974 34 123; e-post: christian.pedersen@nibio.no)

Her kan dere også lese en fersk rapport om prosjektet:

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2646864/NIBIO_RAPPORT_2020_6_40.pdf?sequence=4&isAllowed=y