I første byggetrinn ligger området fra Rikard Kaarbøs plass – linje mellom hovedinngang til bysenteret og Harstad sparebank – opp gjennom Hans Egedes gate og videre opp til Rådhuset. I dette byggetrinnet skal det etableres wifi og fjernvarme til torget. Vi er i dialog med berørte næringsdrivende og skal onsdag 10. oktober ha møte med disse. Øvrige berørte vil tilsvarende bli informert om arbeidene. Vi vil etterstrebe løsninger som sikrer atkomst og vareleveranser, men det vil bli noe parkeringsrestriksjoner i byggetiden. Beskrevne arbeider skal være ferdig i løpet av 2018.

I andre byggetrinn ligger resten av prosjektet som utgjør mesteparten av arbeidene som planlegges oppstartet mars/april 2019. Vi vil sammen med entreprenør diskutere en foreløpig soneinndeling for arbeidene på torget. Entreprenør skal forelegge Harstad kommune faseplaner som skal godkjennes før bygging, dette for å sikre vareleveranser og omsetning i størst mulig grad. Prosjektet som helhet skal være ferdig høsten 2019.

Ved denne trinnvise prosjektgjennomføringen mener vi at næringslivets anmodninger blir imøtekommet så langt det er mulig.

Sonene vises i kartet over. Her er cirka tidsangivelser for arbeider i sonene: 

  • S1: Oppstart mars/april, ferdig 01.07
  • S2: Oppstart april/mai,  ferdig 01.08
  • S3: Oppstart mai/juni,   ferdig 01.09
  • S4: Oppstart juni/juli,    ferdig 30.09

 

Alle datoer er tentative og det kan komme endring underveis i prosjektet hvis det oppstår uforutsette situasjoner.