Det er gjennomført et trafikksikkerhetstiltak i Halsebøveien fra Brokvik til Sørvik.

Bakgrunnen er at veien brukes som skolevei, hvor barn går og sykler, det er dårlig separering mellom myke trafikanter og motorisert trafikk og veien har ikke opparbeidet fortau eller gang- og sykkelvei.Fartsgrensen er satt ned fra 50 km/t til 40 km/t Andre skilt og markører som var falmede og utslitte er skiftet ut.