Modellen Familiens hus. Illustrasjon: RKBU Nord/Lundblad media

Familiens Hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Det skal være en arena for alle, et lavterskeltilbud, som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid overfor gravide, barn, unge og deres familier. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud innenfor helse og oppvekst som følges opp av Helsehuset, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Barne- og ungdomstjenesten og barnehagefaglig rådgiver migrasjon.

Åpen barnehage er sentral i Familiens hus konseptet og skal være en inngangsportal/ informasjonskanal til andre kommunale tjenester innenfor oppvekstområdet. Åpen barnehage skal bidra til å etablere kontakt med andre tjenester. Det er et mål å få til en bedre samhandling mellom tjenestene.

Åpen barnehage i Familiens hus

Intensjonen med Åpen barnehage i Familiens hus er å etablere en arena for mulig nettverksbygging for barnefamilier og å være en arena for lek og samvær for barn som ikke har barnehageplass. Åpen barnehage kan være med på å forberede barn og foreldre til barnehagestart, og være en arena for integrering og inkludering. Åpen barnehagen vil være en arena for språkstimulering.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-6 år i følge med foresatte eller andre omsorgspersoner. Tilbudet er gratis og familiene kan selv bestemme hvilke dager og tidsrom de ønsker å delta, innenfor barnehagens åpningstid. Det er ikke nødvendig med søknad og påmelding. Barn blir ikke tildelt fast plass i åpen barnehage.

Åpen barnehage er en foreldrestøttene og nettverksskapende møteplass, som fremmer trivsel, utvikling og helse hos barn i førskolealder. De voksne som følger barnet deltar i det daglige arbeidet i barnehagen i tillegg til det pedagogiske personalet. Åpen barnehages virksomhet følger Lov om barnehager med forskrifter.

Åpningstider

Åpen barnehage i Harstad kommune er lokalisert i Familiens hus, Hans Egdes gate 12 i 1. etasje. Barnehagen er åpen mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.00-14.30. Åpen barnehage er godkjent for inntil 20 barn.

Tverrfaglig samarbeid

I åpen barnehage vil det i løpet av en uke være representanter for ulike tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier. Tjenesteytere fra Helsehuset (helsesøster, barnefysioterapeut, familieterapeut), Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomstjenesten og barnehagefaglig rådgiver migrasjon er tilgjengelig for brukerne. Dette er lavterskeltilbud hvor alle i det daglige, kan ta kontakt med små og store spørsmål. Det utarbeides en månedsplan som viser når du kan møte de ulike samarbeidspartnerne.

Velkommen til oss!