- Det er svært gledelig at vi er med i den første tildelingen, sier digitaliseringsleder Monica Larssen i Harstad kommune. Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen i Norge, og hele 154 kommuner har registrert seg i EUs portal for å være med i programmet. EU-støtten tildeles gjennom første-mann-til-mølla-prinsippet, og Harstad var tidlig ute med sin søknad. 34 norske kommuner får penger i denne omgangen.

EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av Wi-Fi-soner i minst 6000–8000 kommuner i Europa. Norske kommuner får til sammen 510 000 euro (nesten 5 millioner kroner) av den første EU-potten på 42 millioner euro.

Dette skal pengene brukes til

- Støttemidlene på 15 000 euro (cirka 146 000 kroner) skal brukes til å dekke kostnader knyttet til innkjøp av utstyr og installering av offentlige Wi-Fi-soner, sier Larssen.

I en periode på minimum tre år må kommunen selv dekke driftskostnader, slik som tilkobling til internettilbydere og vedlikehold. Kommunene velger selv området der trådsløssonen skal installeres.

- Vi kommer til å bruke midlene i sentrumsprosjektet, der vi allerede er i gang med å etablere gratis internett-tilgang rundt torget, sier Stian Antonsen, leder for brukerstøtte i IKT-avdelingen i Harstad kommune. I disse dager legges det fiber fra rådhuset og ned mot torget. Hele torg-prosjektet skal være ferdig høsten 2019. Gratis Wi-Fi er den del av Harstads smart by-satsing, der målet er å finne smartere og mer effektive løsninger på viktige samfunnsutfordringer og tjenester til innbyggerne.

Felles EU-nett

De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra WiFi4EU-ordningen vil fra og med 2019 innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne som tilknytter seg nettverket. Dette nettet vil komme i tillegg til Harstad kommunes eget nett.

- Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom WiFi4EU-soner i hele Europa. WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling i form av kommersiell reklame de første tre årene. Løsningen har høye krav til trygghet og vil ivareta opplysninger om brukerne på en sikker måte, sier Larssen.

Valg av installatør

Hver kommune kan fritt velge leverandør, så lenge utvelgingsprosessen er i samsvar med regler for offentlige anskaffelser. Leverandøren må være registrert i portalen for å kunne inngå en kontrakt med en kommune. Hver kommune kan fritt velge leverandør, så lenge utvelgingsprosessen er i samsvar med regler for offentlige anskaffelser. Leverandøren må være registrert i portalen for å kunne inngå en kontrakt med en kommune.

Ikke bare nett – men innhold også

At vi skal tilby gratis WiFi er i seg selv ikke innovativt, men nettutbyggingen danner nødvendig grunnlag for videre utvikling. Det legges til rette for innholdstjenester som skal komme publikum til gode, og vi kan bruke det til å koble til ulike sensorer (IoT).

- Det ligger mange muligheter i den løsningen vi har valgt. Vi kan tilby lokal informasjon til både innbyggere og turister. Vi tar gjerne imot gode ideer på hva vi kan bruke et slik trådløst nettverk til, sier Antonsen.