FORSVARSDOKUMENT NORD - TROVERDIG STYRKE er utarbeidet som et innspill til en opplyst debatt om den langsiktige utvikling av det norske forsvaret – sett fra Forsvarets kjerneområde i nord. Det sammenfatter og utdyper synspunkt som høsten 2019 ble fremmet fra forsvarskommuner, regionråd og fylker nordpå, etter invitasjon fra Forsvarsdepartementet.

Dokumentet gir uttrykk for samlet synspunkt til Troms og Finnmark fylkeskommune og de deltagende forsvarskommuner og regionråd.

TROVERDIG STYRKE bygger på de to Tromsdokumentene fra 2016 og 2017, og skal også ses i sammenheng med disse, justert for den utvikling som har skjedd siden de ble utformet.


FORSVARSFORUM NORD
Forsvarsforumet er en møteplass for samordning på politisk nivå mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og tilsluttede forsvarskommuner og regionråd i Troms og Finnmark, samt i det nordlige Nordland. Forumet ble opprettet ved årsskiftet 2019/2020. Det bygger på etablert samarbeid fra politiske prosesser, og felles forsvarspolitiske interesser. Forumets medlemmer arbeider for et styrket nasjonalt forsvar som har og må ha et operativt tyngdepunkt i Nordområdene, med baser i regionen og dens forsvarskommuner.


Forsvarsforum Nord består primo 2020 av Troms og Finnmark fylkeskommune, og følgende kommuner: Bardu, Evenes, Harstad, Målselv, Narvik, Porsanger, Sørreisa og
Tjeldsund, samt de regionale Hålogalandsrådet, Midt-Troms regionråd og Vest-Finnmark Rådet.


TROVERDIG NASJONALT FORSVAR.
STYRKET FORSVAR LENGST NORD.
Forsvarssjefen la i oktober 2019 fram et tankevekkende fagmilitært råd, med et velbegrunnet høyt ambisjonsnivå. Som rikets fremste militære rådgiver må FSJ selvsagt lyttes til.
Regjeringa har i sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren, framlagt i april 2020, i for liten grad tatt disse militære rådene til følge. Stortinget har det avgjørende ord, og må lytte til alle.

Forsvarsforum Nord samler forvarskommuner, regionråd og fylkesråd i kjerneområdet for forsvaret av Norge. Vi ligger i et potensielt konfliktområde, tett på Forsvaret – og forventer også å bli hørt. Regjeringas Prop. 62 S inneholder mye godt, sett fra nord: Tydelig Nordområde-fokus, styrking av landstridskreftene og økt sjømilitær aktivitet; alliert samvirke, sivil-militært samarbeid og totalforsvar.

Regjeringas forslag har også svakheter, sett fra nord: Alvorligst er manglende dedikert helikopterkapasitet til Hæren – og Kystvakta, fravær av tydelig kystforsvarskapasitet, og for lav opptrappingstakt. Forsvarsforum Nord er opptatt av å styrke Forsvaret i nord: Da må også forholdene for forsvarsansatte og deres familier forbedres, bl.a. med utdannings- og jobbtilbud som reduserer behovet for pendling, noe som også styrker beredskapen.


Norsk politikk må fortsatt bygge på Nordområdenes strategiske betydning, og forutsetningen om Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper.

Barents-samarbeidet og de nære relasjoner mellom folkene i nord må fortsatt være en bærebjelke for fred og stabilitet, og bygge på et gjensidig ønske om fredelig sameksistens, politisk stabilitet og brobygging over grensene.

Samarbeid på Nordkalotten må ses i en bred sivil–militær sammenheng, med næringsutvikling, helse, utdanning og kultur, transport og kommunikasjon – for økt verdiskaping og attraktive lokalsamfunn.

Forsvarsdokument Nord 2000 er våre overordnede vurderinger av behovet for et sterkt forsvar med troverdigstyrke. Et forsvar for hele landet, med tyngde i nord – for nasjonal sikkerhet og trygghet.


Nord-Norge, 8. mai 2020

Last ned dokumentet under vedlegg under.