Harstad fikk 19 nye tilfeller med covid-19-smitte siste uken. 16 av disse tilfellene tilhører samme smitteutbrudd. Søndag fikk vi ett nytt tilfelle som en del av dette utbruddet. De tre siste er enkeltstående tilfeller av importsmitte der vi kjenner smitteveien. De nye smittede i utbruddet er fra nærkontakter. Ut fra dette antar vi at det ikke er mye uoppdaget smitte i Harstad. I løpet av de nærmeste dagene vil vi vite mer.

Bedre oversikt

Vi begynner å få bedre oversikt over smitteveien i utbruddet. I utgangspunktet smittesporer man bare 48 timer tilbake etter at en smittet har fått symptomer, i henhold til de nasjonale retningslinjene. I dette utbruddet har vi gått mye lenger tilbake i tid, og dermed fått bedre oversikt over hvordan smitten har spredd seg. Vi har identifisert en tydelig smittekjede, og vi kan med ganske stor sikkerhet si at det er importsmitte fra utlandet fra en liten gruppe, som så har spredt seg til lokalbefolkningen.

118 nærkontakter i karantene

Per søndag var 118 nærkontakter i karantene. Dette tallet vil endre seg. Noen vil komme til etter hvert som vi får kartlagt bevegelsene til smittede. Andre har vært i ti dagers karantene og har testet negativt – og vil da være ute av karantene.

Lag og foreninger

Vi har fått en rekke spørsmål fra lag og foreninger om aktiviteter på ettermiddagen om de kan gjennomføre planlagt aktivitet. Hvert lag og forening må selv vurdere om man kan gjennomføre øving/trening i henhold til de nasjonale veiledere og lokale anbefalinger.

Varsling av skoler og barnehager

Hvis et barnehagebarn, elev eller lærer/barnehageansatt er definert som nærkontakt til en smittet, vil denne bli satt i karantene i ti dager. Smittesporingsteamet kontakter de berørte. Skolen/barnehagen blir ikke automatisk varslet i slike tilfeller. Smittesporingsteamet gjør individuelle vurderinger av dette for hvert enkelt tilfelle.
Skolen/barnehagen blir alltid varslet av smittevernmyndighetene når barnehagebarn/elev/lærer/ansatt på skolen eller barnehagen har testet positivt.

Strategi siden lørdag 31. oktober for å slå ned utbruddet

Lokal smittevernmyndighet har gjort en risikovurdering av situasjonen, og har kommet til at strategien fremover for å slå ned utbruddet bør fortsatt være TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). I tillegg anbefales fem lokale smittevernforebyggende tiltak de neste 7 dagene:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges på nivå 2 (av 3).
  • Hjemmekontor kan vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Holde færre fysiske møter på jobben.
  • Alle i serveringsbransjen anbefales å føre gjestelister manuelt eller digitalt.

I tillegg skal kommuneledelsen ha et digitalt møte med bygg- og anleggsbransjen mandag 2. november kl 1130.

Regjeringen har i i tillegg presisert følgende om innreisekarantene: Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.