Harstad kommune har for private kunder 12 terminer med kommunale eiendomsgebyrer og forfall er den 20. i hver måned.

For næringskunder er det 4 terminer pr. år med forfall:

  • 1. termin – forfall 20. mars
  • 2. termin – forfall 20. juni
  • 3. termin – forfall 20. september
  • 4. termin – forfall 20. november

Kommunestyret vedtok 09.12.21 eiendomsskattesatser som følger:

  • Bolig- og fritidseiendommer 3,3 promille
  • Næringseiendommer 5,5 promille
  • Bunnfradrag pr. boenhet er kr. 250 000
  • Gjelder fra 01.01.22.

Eiendomsskattelister for året 2022 til Harstad kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og på kommunens hjemmeside i 4 uker fra 20.12.21.

Hjemmelshaver får ca. 15.12.21 tilsendt eiendomsskatteseddel, som viser skattetakst og utlignet skatt for 2022.

Faktura for hver termin sendes ut ca. 3 uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.