Kommunestyret vedtok 06.12.18 eiendomsskattesatsene som følger:

· Bolig- og fritidseiendommer 2,7‰

· Næringseiendommer 5,5‰

· Bunnfradrag pr. boenhet kr. 250.000,-

· Gjelder fra 01.01.19.

Eiendomsskatteliste for året 2019 til Harstad kommune legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 25.02.19. Hjemmelshaver og skatteyter får ca. 25.02.19 tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt i 2019. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.