I desember 2018 åpnes Bjarkøyforbindelsene for alminnelig ferdsel, og gir fergefri forbindelse mellom øyene Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Universitetssykehuset Nord-Norge har vedtatt å legge ned driften av ambulansebåten «Alden» fra 2019, og heller styrke ambulansetjenesten i Harstad i kombinasjon med å bruke ferga mellom Stornes og Grytøya som beredskapsferge gjennom hele døgnet.

Ansvar

Kommunen og UNN har et felles ansvar for sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden.

Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet

 • vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp
 • diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste og
 • yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig.

De regionale helseforetakenes har ansvar for ambulansetjenester, og omfatter

 • å bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig syke eller skadde pasienter
 • å utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og overvåking, enten alene eller sammen med andre deler av tjenesten
 • å bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking og/eller behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom behandlingssteder
 • å ha beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av regions- og landegrensene
 • å ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet og
 • å delta i enkle søk og redningsoperasjoner.

UNNs beredskap i øyriket fra 2019

UNN ønsker å etablere en beredskapsfergefunksjon 24/7, for å kunne ivareta transport av ambulansebil over Toppsundet. Ambulansetjenesten styrkes i Harstad med en ekstra ambulansebil på dag og kveld. Ved akutte oppdrag vil bilambulanse, ambulansehelikopter og legevaktlege varsles. Bruk av helikopter vurderes i forhold til alvorlighetsgrad, situasjon og avstand. Ved aktivering av ambulansehelikopter vil bilambulanse og helikopter gå parallelt. Helikopteret kan i prinsippet lande overalt og i nærhet av en pasient, så fremst været tillater det. Helikoptermannskapet vil selv besørge båretransport mellom skadested og helikopter.

UNN etablerer en reserveløsning ved akutt oppstått brudd i fergetrafikk og manglende helikopterbistand. Da skal ambulansepersonell transporteres over Toppsundet med annen båt til ambulansen som skal stå fast stasjonert på Lundenes. I tillegg skal båten kunne transportere helsepersonell til øyene som ikke har veiforbindelse de gangene helikopteret ikke kan brukes. Båten skal i kritiske tilfelles kunne frakte pasient også.

Dette gjør Harstad kommune

 • Vi har sendt over en uttalelse til UNN der kommunestyret ber UNN omgjøre sitt vedtak og/eller styrke tilstedeværelsen i øyriket.
 • Vi har tatt kontakt med Fylkesmannen og bedt om dennes vurdering av vedtaket, og bedt om at Fylkesmannen følger nøye med konsekvensene av UNNs vedtak om nedleggelse.
 • Vi har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse basert på vedtaket om å fjerne ambulansebåten.
 • Vi utarbeider en plan for kompetanseheving, trening og øvelse for et akutt-team på Bjarkøy. I tillegg skal frivillige brannmenn gis opplæring for å kunne gå inn i akutt-teamet og bistå i beredskapen.
 • Vi gjennomgår alle beredskapsplanene for øyriket.
 • Vi har dialog med UNN for å se på kompenserende tiltak.
 • Vi ser på kommunikasjonskanaler og midler slik at samarbeid og utrykning blir mest mulig effektiv.
 • Det skal gjennomføres en samvirkeøvelse i 3. kvartal 2019, som skal teste planer og tiltak.
 • Beredskapen i øyriket skal evalueres i løpet av 2019 i samarbeid med UNN.

Om risiko- og sårbarhetsanalysen

Harstad kommune har på bestilling fra kommunestyret gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) knyttet til bortfall av ambulansebåten. Resultatet, før kompenserende tiltak, kan kort oppsummeres ved at man ser at det vil være risiko på rødt nivå for Kjøtta, Krøttøy/Meløyvær, knyttet til større hendelser, samt ved situasjoner hvor helikopteret ikke kan fly. Faregrad rødt i en ROS-analyse tilsier høy/uakseptabel risiko, hvor oppfølging og tiltak bør settes inn.  For Grytøy, Bjarkøy, Sandsøy er det større hendelser som vil havne på rødt område. Dette vil være hendelser som ikke bare berører ambulansetjenesten, men hele beredskapssystemet, og ikke en risiko som direkte følger av at ambulansebåten legges ned.

Responstider

Med bakgrunn i kommunens ROS-analyse og UNNs vurderinger, er det gjort en felles beregning av responstid for geografiske områder i øyriket. Responstiden til de fleste geografiske punkter vil øke. UNN legger til grunn at det ikke er krav til responstid for ambulansen, og at den økte responstiden fortsatt vil være innenfor det som er forsvarlig. Med utgangspunkt i disse vurderingene, er det iverksatt kompenserende tiltak som vil tre i kraft fra 01.01.19. I tillegg er det planlagt ytterligere tiltak som vil kunne iverksettes i løpet av de to første månedene i 2019.

Tiltak fra 01.01.19:  

Beredskapsferge: UNN har fått forståelse av at en avtale om beredskapsferge kan signeres i løpet av desember. Fergeselskapet har signalisert at det skal ha fergeberedskap klart fra 01.01.19. Ambulansetjenesten ved UNN Harstad forsterkes med en ekstra bil og ekstra mannskap, og ambulansetjenesten til innbyggerne på Bjarkøy, Grytøy, Sandsøy vil betjenes av ambulansebil fra Harstad.

Helikopterberedskapen vil være som før. Det legges til grunn at terskelen for å sende helikopter til Kjøtta/Krøttøy/Meløyvær vil senkes med bakgrunn i at det er den ressursen som i en normal situasjon er tilgjengelig for akutt/haste-oppdrag.

Som kompenserende tiltak, dersom ferga ikke går, er det gjort avtale med Redningsselskapet om bruk av Redningsselskapets Sjøredningskorps Harstad for transport av personell til Grytøy, hvor det vil være plassert en ambulansebil som skal kunne rykke ut til innbyggere på Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy.

Denne båten skal også kunne frakte personell til Kjøtta og Krøttøy/Meløyvær dersom helikopteret ikke kan fly. I en kritisk situasjon hvor ingen andre tiltak er mulig, skal den også kunne frakte pasient til Harstad.

Planlagte tiltak som iverksettes innen utgangen av februar 2019, er «nyorganisering» av «Bjarkøymodellen» Det jobbes med nødvendig avklaring av denne ressursen, og hvordan den skal kunne brukes framover. Frivillig brannpersonell skoleres for å kunne bidra som en innsatsfaktor, og det planlegges felles trening av personellet i samarbeid med UNN. Målet er at dette personellet skal kunne håndtere definerte akutte situasjoner, der de er de første som kommer til en alvorlig syk eller skadet person.

Med bakgrunn i at dette ikke vi være klart fra 01.01.19, er det planlagt at UNN beholder en ressurs på Bjarkøy fra og med 01.01.19 – 28.02.19. Dette vil være en såkalt «singel paramedic» som vil kunne bistå sykepleier/brannpersonell i denne perioden i akutte situasjoner, og bidra med opplæring og trening av personellet.

UNN og Harstad kommune vil gjennomføre en evaluering av tiltakene i løpet av 2019.