Forslaget til kommunebudsjett for 2018 er nå klart. Harstad kommune er en stor virksomhet. Vi har 2.300 ansatte om utfører 1.800 årsverk. Driftsbudsjettet til kommunen er på over 2 milliarder kroner. Av dette går 1,3 milliarder kroner til lønn og sosiale utgifter og 700 millioner kroner til andre ting. Harstad kommune har 2.300 ansatte om utfører 1.800 årsverk. De fleste arbeider i helse og omsorg, barnehager og på skolene våre.

Helse og omsorg

Mest penger bruker vi på helse – og omsorg. 31,8 % av budsjettet går til helse- og omsorgstjenestene. Det vil si sykehjem, bolig med heldøgnsomsorg, hjemmetjenester, hjemmehjelp, legetjeneste, helsesøster- og jordmortjenester og omsorgstjenester for andre grupper som trenger hjelp. 

Skoler og barnehager

Nest mest penger bruker vi på barn og unge.

16 % av budsjettet går til drift av skolene, mens 10 % går til barnehagene. En stor del av pengene kommunen bruker på barnehager er tilskudd til de private barnehagene.

Teknisk og drift

De tekniske tjenestene koster også.

8,5 % av budsjettet går med til brøyting og vedlikehold av de kommunale veiene, vannforsyning, drift av kloakk- og avløpssystemene og renovasjon.

Drift og vedlikehold av kommunens eiendommer og bygningsmasse tar 6 % av kommunebudsjettet.

Areal og byggesaksbehandlingen og brann og redning utgjør til sammen 2,6 % av budsjettet vårt.

Politikk og tilskudd

Politikk, administrasjon og tilskudd til mange ulike formål, slik som kulturhuset, Festspillene, Grottebadet, Sør- Troms Museum, næringslivet og lag og foreninger, koster også. 9,7 % av budsjettet går til disse tingene.

Små, men store

Sosialtjenesten, flyktningetjenesten, barnevernet og kultur er hver for seg ikke så store tjenester. Til sammen utgjør disse 8,1 % av kommunens budsjett.     

Gjeld

Harstad kommune har ca 2 ½ millard i gjeld. 7,5 % av budsjettet går med til å betale renter og avdrag.

Dette var en kort innføring i hva Harstad kommune bruker pengene sine til. Det er kommunestyret som til slutt vedtar kommunebudsjettet, og bestemmer den endelige fordelingen av pengene.

Budsjett 2018.jpg