Planforslaget skal gi hjemmel til å kunne etablere fortau langs hele nedre del av Fagerliveien. Fortau langs hele Fagerliveien vil gi sammenhengende fortau i området og vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i området. Planens innhold er nærmere beskrevet i vedlagte dokumenter.

 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 21.12.2015 – 12.02.2016 i Rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no 

 

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 12.02.2016 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no