Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel til å legge til rette for et nytt sentralt boligområde på Holstneset. I Harstadhamna legges det til rette for et offentlig uteoppholdsareal på delvis utfylt areal. Arealene i sjø reguleres til småbåthamn i Harstadhamna og til havneområde i sjø langs neset.

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet flere fagrapporter; landskap og byform, støyvurderinger, grunnundersøkelser, miljøgeologisk vurdering, historisk kartlegging. I tillegg er det laget sol/skyggediagrammer.  

Planens innhold og virkninger er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 11.07.15 – 05.09.15 i Rådhusets ekspedisjon, Harstad kommune sine hjemmesider og på Harstad Bibliotek.

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 05.09.15 til

Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på epost til postmottak@harstad.kommune.no