Harstad kommune har over en periode på noen år gjennomført oppgradering av kommunens hovedvannforsyningsanlegg. Arbeidene som utføres er forankret i kommunens langsiktige hovedplan.

Tredje etappe

I tillegg til det nye vannbehandlingsanlegget ved Steinsåsvannet er det i flere etapper skiftet hovedvannledning mot byen. Første etappe stod klar samtidig med vannbehandlingsanlegget, med trase fra Steinsåsvannet til Bergselvdammen. Etappe to gikk fra Bergselvdammen til Heggenkollen høydebasseng med ledning via grunnvannet. Etappe tre, som pågår nå, går fra Bergselvdammen til Langsletta, samt deler av Bjørnebåsen.

70 år gamle

- Store deler av ledningsnettet som fornyes i denne omgang er fra årene 1945-1950 og av en slik kvalitet at de må skiftes for å sikre kommunens innbyggere sikker og trygg vannforsyning, sier avdelingsingeniør Tom Fredrik Hess i kommunens drift – og utbyggingstjeneste.

Hinnstein As har planlagt og detaljprosjektert prosjektet som nå er under utførelse. 

Trekkes gjennom dagens rør

- Arbeidet utføres delvis om et tradisjonelt grøfteprosjekt, men store deler utføres ved at ny vannledning trekkes gjennom eksisterende vannledning. Denne arbeidsmetoden utføres der ny og gammel ledning ligger i samme trase, sier han. 

Prosjektet hadde oppstart i januar 2020 og skal stå ferdig høsten 2021. 

I løpet av sommeren skal traseen opp Bjørnebåsen ferdigstilles slik at det kan asfalteres før vinteren er tilbake.

Arbeidene vil foregå i Blåbærhaugen utover høsten og vinteren. Foto: Øivind Arvola

Anleggstrafikk

Entreprenøren starter i august med traseen som går ifra Sykkelbanen i Blåbærhaugen og passerer bueskytterbanen. Det vi i perioden august 2020 og utover høsten og vinteren 2021 være anleggstrafikk i og rundt skogsveien mot folkeparken. Under det pågående arbeidet vil det tas hensyn til arrangementer i den grad det lar seg gjøre. Det vil være mulig å komme til området gjennom hele perioden.

Av hensyn til hekkende og rødlistete fuglearter planlegges det å fjerne den gamle vannledningen som går gjennom Grunnvannet når hekkesesongen er over. Dette arbeidet er ikke tidfestet, men skal utføres på en mest mulig skånsom måte, både for natur og dyreliv.

Entreprenør for prosjektet er Br. Killi AS.  De har med seg underentreprenør Steg As som har stått for trekking gjennom de gamle vannledningene.

- Den totale kostnadsrammen for prosjektet er cirka 40 millioner kroner. Prosjektet er pr i dag i rute både framdriftsmessig og økonomisk, sier Hess.

Vannledning oppgraderes i Blåbærhaugen