Oppsummert:
Fylkesmannen i Troms tar ikke lovlighetsklagen til følge. Fylkesmannen viser til at saksbehandlingen forut for avgjørelsen av 26.01.12 er i tråd med ulovfestede og lovfestede krav. Det foreligger ikke feil eller mangler som gir grunnlag for å kjenne avgjørelsen ugyldig.