Årsaken til dette er at vedvarende lave renter, også under pandemien, har medført at kostnadene til disse tjenestene de siste årene har vært lavere enn anslått.
Gebyrene har de siste årene blitt satt ned, men det har ikke vært tilstrekkelig siden utgiftene har blitt lavere enn anslått.

Tjenestene skal drives til selvkost, noe som medfører at kommunen enten må iverksette økt vedlikehold for ytterligere å forbedre anlegg, utstyr og ledningsnett, eller tilbakebetale noe av de avgiftene som er krevd inn. Harstad kommune har valgt en kombinasjon av disse løsningene, noe som har medført økt satsing på vedlikehold samtidig som det er mulig å redusere avgiftene ytterligere.

Den ytterligere reduksjonen i avgiftene for 2021 iverksettes på den måten at en måned blir betalingsfri.

Abonnentene vil merke det slik:

  • Abonnenter med månedlig faktura som betaler vann- og avløpsgebyr basert på målt forbruk etter vannmåler, vil se gebyrlinjer med teksten «Tilbakebetaling vann» og/eller «Tilbakebetaling avløp» på fakturaen.
  • Abonnenter med månedlig faktura uten vannmåler vil se at gebyrene for vann, avløp og slam ikke fremkommer på fakturaen for november, i motsetning til tidligere måneder.
  • Abonnenter som får kvartalsvis faktura vil se at startdato for gebyrene er 1.november i stedet for 1.oktober slik at det bare kreves gebyr for bare to måneder i stedet for normalt tre måneder i 4.kvartal.