Harstad kommune følger de råd, anbefalinger og pålegg som er gitt i de nasjonale smittevernveilederne for skole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Smittevernmyndighetene nasjonalt og/eller lokalt avgjør hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Mål med beredskapsplanen

Elevene får opplæring i samsvar med det til en hver tid gjeldende regelverket for grunnskoleopplæringen uavhengig av smittesituasjonen.

Kontakt med smittevernmyndighetene og endring av tiltaksnivå

Meldinger om endret nivå går fra smittevernmyndighet v/folkehelseteamet til skolesjefen og kommunalsjef for oppvekst, som formidler beskjed til skolene.


Lokale planer for kontaktreduserende tiltak i rød og gul situasjon

Den enkelte skole utvikler lokale planer for gult og rødt tiltaksnivå. De lokale planene inneholder følgende:

 • plan for inndeling i kohorter
 • plan for tilstrekkelige lokaler, alternative måter for organisering av dagen og evt. hjemmeundervisning
  • 5. - 10. trinn kan ha hjemmeskole i en tidsavgrenset periode ved rødt nivå (avklares med skoleeier)
  • 1. - 4. trinn skal være på skolen
 • plan for ivaretakelse av sårbare barn og elever med vedtak om spesialundervisning
 • rutiner for oppmøte/henting
 • plan for utdeling av digitalt utstyr ved bruk av hjemmeskole
 • skyss der dette er aktuelt
 • plan for utleie

Forsterket renhold

Bygg- og eiendomstjenesten v/avdeling for renhold etablerer plan for forsterket renhold.

Utdeling av digitalt utstyr ved hjemmeskole

Den enkelte skole sørger for utlevering av alt nødvendig utstyr dersom de skal ta i bruk hjemmeskole.

Skyss

Skolekontoret ivaretar dialogen med Fylkestrafikk.